Kazimiera Winiarska

- Rachunkowość Budżetowa Winiarska


Rachunkowość Budżetowa Winiarska

Rachunkowość Budżetowa Winiarska

Kazimiera Winiarska

Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W treści książki uwzględniono między innymi:teoretyczne zagadnienia finansów publicznych,tendencje międzynarodowe rachunkowości sektora publicznego,przykłady jednostek działających w formac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Kazimiera Winiarska

Ewidencja jest prowadzona nie tylko na użytek urzędu skarbowego, urzędu statystycznego czy banku. Z zawartych w niej danych korzystają także właściciele i menedżerowie. To dzięki ewidencji można ustalić wynik działalności, sporządzić deklaracje podatkowe oraz sprawozdania wewnętrzne i zewnętrzne. Każda osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzenia ewidencji uproszczonej lub rachunkowej. Ewidencja uproszczona obejmuje księgi podatk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis

Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis

Teresa Cebrowska

W Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte są liczne schematy, tabele i przykłady. W obecnym, szóstym już wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustawy z 9 maja 2014 r., a wprowadzające ułatwienia w dostępie do usługowego pro

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Ksenia Czubakowska

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur państwowych i samorządowych, ani do działalności gospodarczej, można wyodrębnić organizacje pozarządowe, czyli takie, których podstawową działalnością jest wolontarystyczne zaangażowanie i które finansowane są z darowiz

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Rachunkowość zaawansowana Winiarska

Rachunkowość zaawansowana Winiarska

Kazimiera Winiarska

Książka może być wykorzystywana na studiach ekonomicznych, w szczególności na kierunku finanse i rachunkowość, studiach podyplomowych z rachunkowości i doradztwa podatkowego oraz kursach przygotowujących na stanowisko samodzielnego księgowego lub biegłego rewidenta. Tematyką przedstawioną w opracowaniu będą także zainteresowani księgowi.W książce zaawansowana rachunkowość zostały wyjaśnione zagadnienia z ustawy o rachunkowości, które sprawiają najwięcej problemów. Uz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podstawy rachunkowości Winiarska

Podstawy rachunkowości Winiarska

Kazimiera Winiarska

Winiarska Kazimiera w podręczniku do rachunkowości pomaga opanować tą trudną i skomplikowaną dyscyplinę naukową. Doskonalą pomocą w jej opanowaniu jest ten przejrzyście skonstruowany podręcznik, przygotowany przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Kazimiery Winiarskiej. Omówiono w nim szczegółowo następujące zagadnienia: pojęcie i zasady rachunkowości, cechy i rodzaje dowodów księgowych, układ bilansu oraz rac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości Winiarska

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości Winiarska

Kazimiera Winiarska

W podręczniku uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Aby opanować zasady rachunkowości, nie wystarczy znajomość teorii. Bardzo ważne są ćwiczenia utrwalające i poszerzające wiedzę teoretyczną. Podręcznik zawiera zadania z podstaw rachunkowości, pytania testowe stosowane na egzaminach z tego przedmiotu. Dotyczą one następujących zagadnień zasady rachunkowości; dokumentowanie operacji gospodarczych; zapisy księgowe w ks

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zaawansowana rachunkowość finansowa Przykłady zadania testy

Zaawansowana rachunkowość finansowa Przykłady zadania testy

Kazimiera Winiarska

Przez pojęcie „rachunkowość zaawansowana” autorzy rozumieją zagadnienia mieszczą- ce się w zakresie regulacji ustawy o rachunkowości, rzadko występujące w podmiotach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Znaczna część zakresu rachunkowości zaawansowanej dotyczy dużych i średnich jednostek, zajmujących się takimi operacjami, jak np.: odroczony podatek dochodowy, instrumenty finansowe, przepływy pieniężne, sprawozdania skonsolidowane, kontrakty długotermino

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Kazimiera Winiarska

Problematyka amortyzacji i leasingu dotyczy wszystkich firm, niezależnie od rozmiaru działalności i formy rozliczeń podatkowych (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe). Autorki książki - nauczycielki akademickie z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych oraz prawa podatkowego - całościowo omawiają: problematykę majątku trwałego w ujęciu bilansowym i podatkowym (różnice w defini

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych

Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych

Kazimiera Winiarska

Kontrola wewnętrzna, jako jedna z funkcji zarządzania, umożliwia osiąganie celów organizacji, przystosowanie się jej do zmiennych warunków otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, unikanie powtarzania błędów i minimalizowanie kosztów realizacji strategii. Skuteczna kontrola wewnętrzna jest zależna od racjonalnego przygotowania i przeprowadzenia kontroli oraz postępowania pokontrolnego, a także od prawidłowej organizacji służb kontrolnych. Uporządkowanie tych wielu zagadnień z

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.