Kidyba Andrzej

- Kodeks spółek handlowych Tom 4


kodeks-spolek-handlowych-946116i.jpg

Kodeks spółek handlowych Tom 4

Kidyba Andrzej

W tomie czwartym dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały przepisy dotyczące łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz przepisy karne, przejściowe i końcowe. Oprócz analizy przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych autorzy przedstawili przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. Uwzględnili też wpływ d

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 156.35 zł 199

kodeks-spolek-handlowych-867950i.jpg

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

Kidyba Andrzej

Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego typu spółki osobowej zaprezentowano:- zasady jej powstania,- obowiązki i odpowiedzialność jej wspólników,- stosunki wewnętrzne i zewnętrzne,- rozw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 153.23 zł 199

kc-komentarz-spadki-kidyba-tom-5.jpg

Kodeks cywilny Komentarz Spadki tom 4

Kidyba Andrzej

Zwięzły komentarz do przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego prawo spadkowe, w którym omówiono wszystkie instytucje prawne regulujące skutki prawne śmierci osoby fizycznej w sferze cywilnoprawnych stosunków majątkowych. W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: - Jak w prawidłowy sposób interpretować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące prawa spadkowego? - Jakie są p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

spolki-skarbu-panstwa-865973i.jpg

Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym

Kidyba Andrzej

Publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym , zorganizowanej 6 października 2016 r. w Warszawie przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stanowi zbiór artykułów przygo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 137.39 zł 159

kc-komentarz-zobowiazania-tom3.jpg

Kodeks cywilny zobowiązania część ogólna Tom 3 Komentarz

Kidyba Andrzej

W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy art. 353-534 kodeksu cywilnego dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Sformułowane zostały tam podstawowe normy prawa zobowiązań, do których należy zaliczyć zasadnicze dla prawa kontraktowego zasady: swobody umów, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, nominalizmu itd. Mają one szczególne znaczenie dla obro

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Spolka-komandytowa-Kappes-Kidyba.jpg

Spółka komandytowa Kappes Kidyba

Kappes Aleksander

Książka stanowi monograficzne opracowanie przedstawiające w sposób wszechstronny tematykę spółki komandytowej. W publikacji książkowej omówiono między innymi takie zagadnienia, jak: - utworzenie spółki komandytowej, - udziały w spółce i wkłady do niej, - obowiązki i uprawnienia wspólników, - prowadzenie i reprezentacja spraw spółki, - rozwiązanie, likwidacja i procesy transf

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

komentarz-do-kodeksu-spolek-handlowych.jpg

Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba

Kidyba Andrzej

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między innymi:- ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niekt

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 353.09 zł 459

spolkiudzialskarbupanstwa.jpg

Spółki z udziałem skarbu państwa a skarb państwa

Kidyba Andrzej

Monografia zawiera kompleksowe opracowanie funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa zarówno z perspektywy praw i obowiązków Skarbu Państwa, jak i obowiązków tych spółek. Pomimo dużej doniosłości jurydycznej i praktycznej zagadnienia te nie były dotychczas przedmiotem obszerniejszego zainteresowania w nauce prawa. Publikacja zawiera opis szeregu problemów jakie wiążą się

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

spzookomentarzbecka-kidyba-2015.jpg

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz Kidyba

Kidyba Andrzej

Spółka z o.o. Komentarz obejmuje omówienie przepisów regulujących problematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także jej rozwiązaniem i likwidacją. Powyższe przepisy obejmują artykuły 151–300 Kodeksu spółek handlowych. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawohandlowe2014-kidyba.jpg

Prawo handlowe Kidyba Studia Prawnicze

Kidyba Andrzej

Książka z Prawa handlowego składa się z trzech części, z których pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym,- druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck