Kidyba Andrzej

- Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Tom I i II najlepszy dostępny komentarz do KSH


Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba

Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Tom I i II najlepszy dostępny komentarz do KSH

Kidyba Andrzej

Komentarz stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 16. wydaniu komentarza do kodeks spółek handlowych uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między innymi: ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244); ustawą z dnia 9 list

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym

Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym

Kidyba Andrzej

Publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym , zorganizowanej 6 października 2016 r. w Warszawie przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stanowi zbiór artykułów przygotowanych przez uczestników konferencji, które ukazują - zarówno w aspekcie teoretycznym, w jaki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks spółek handlowych Tom 4

Kodeks spółek handlowych Tom 4

Kidyba Andrzej

W tomie czwartym dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały przepisy dotyczące łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz przepisy karne, przejściowe i końcowe. Oprócz analizy przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych autorzy przedstawili przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. Uwzględnili też wpływ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektór

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Tom 1 i 2

Kidyba Andrzej

Komentarz stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 16. wydaniu komentarza do kodeks spółek handlowych uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między innymi: ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244); ustawą z dnia 9 list

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

Kidyba Andrzej

Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego typu spółki osobowej zaprezentowano:- zasady jej powstania,- obowiązki i odpowiedzialność jej wspólników,- stosunki wewnętrzne i zewnętrzne,- rozwiązanie i likwidację.Autorzy opierając się na swoim bogaty doświadczeniu zawodowym wskazują po

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo handlowe Kidyba Studia Prawnicze

Prawo handlowe Kidyba Studia Prawnicze

Kidyba Andrzej

Książka z Prawa handlowego składa się z trzech części, z których pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym,- druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje i stowarzyszenia,- trzecia zawiera opisy nazwanych i nienazwanych umów handlowych, np. umowy sprze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz Spadki tom 4

Kodeks cywilny Komentarz Spadki tom 4

Kidyba Andrzej

Zwięzły komentarz do przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego prawo spadkowe, w którym omówiono wszystkie instytucje prawne regulujące skutki prawne śmierci osoby fizycznej w sferze cywilnoprawnych stosunków majątkowych. W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: - Jak w prawidłowy sposób interpretować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące prawa spadkowego? - Jakie są prawnie dopuszczalne formy dysponowania majątkiem na wypadek śmierci? - Jak ograniczyć odpowiedzia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks cywilny zobowiązania część ogólna Tom 3 Komentarz

Kodeks cywilny zobowiązania część ogólna Tom 3 Komentarz

Kidyba Andrzej

W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy art. 353-534 kodeksu cywilnego dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Sformułowane zostały tam podstawowe normy prawa zobowiązań, do których należy zaliczyć zasadnicze dla prawa kontraktowego zasady: swobody umów, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, nominalizmu itd. Mają one szczególne znaczenie dla obrotu gospodarczego, wykonywania umów oraz skutków odstępstwa od prawidłowego modelu wykonania zobo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Spółka komandytowa Kappes Kidyba

Spółka komandytowa Kappes Kidyba

Kappes Aleksander

Książka stanowi monograficzne opracowanie przedstawiające w sposób wszechstronny tematykę spółki komandytowej. W książce omówiono między innymi takie zagadnienia, jak: - utworzenie spółki komandytowej, - udziały w spółce i wkłady do niej, - obowiązki i uprawnienia wspólników, - prowadzenie i reprezentacja spraw spółki, - rozwiązanie, likwidacja i procesy transformacyjne spółki. Autor ukazuje zagadnienia istotne dla przedsiębiorców zainteresowanych tą formą prowadzeni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks cywilny zobowiązania część szczególna Tom 3 Komentarz

Kodeks cywilny zobowiązania część szczególna Tom 3 Komentarz

Kidyba Andrzej

Stan prawny 1.08.2014 rok z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. poz. 827), wchodzących w życie 25 grudnia 2014 roku. W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy art. 535-92116 kodeksu cywilnego dotyczące części szczególnej prawa zobowiązań. Sformułowane zostały tam podstawowe normy od noszące się do umów nazwanych oraz innych instytucji prawa obligacyjnego mające szczególne znaczenie dla obrot

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska