Komentarze Becka

- Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman


Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman

Piotr Zimmerman

Książka zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od n

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

Prawo o stowarzyszeniach Komentarz 2020

Edyta Hadrowicz

Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawa o KRS, ustawy podatkowe, ustawa o w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo własności przemysłowej komentarz

Prawo własności przemysłowej komentarz

Joanna Sieńczyło Chlabicz

Nakierowany w szczególny sposób na praktykę stosowaną w UE Komentarz, bazując na tekście jednolitym (Dz.U. z 2017 r. poz. 776), prezentuje i szczegółowo omawia również najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 20.2.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 501), podyktowane koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy unijnej nr 2015/2436 z 16.12.2015 r., ujednolicającej ustawodawstwa państw członkowskich odnos

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Hauser Wierzbowski Beck

Duże Komentarze Becka

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności: właściwość i skład sądów administracyjnych, strony – ich zdolności sądowej i procesowej, uczestników postępowania i pełnomocnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, który w praktyczny sposób wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania zobowiązań podatkowych – momentu powstania, wygaśnięcia czy terminów ich płatności wraz z korektą deklar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 317.99 zł 349

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, który w praktyczny sposób wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania zobowiązań podatkowych – momentu powstania, wygaśnięcia czy terminów ich płatności wraz z korektą deklar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 370.99 zł 399

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Marcin Wojewódka

Komentarz do ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), która weszła w życie 1.1.2019 r. jest pierwszym na rynku kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych, które w latach 2019–2021 staną się powszechnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców w Polsce. Pracownicze plany kapitałowe:- to regulowany nową ustawą powszechny program oszczędnościowy,- pieniądze zgromadzone przez uczestnika zostaną

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Jacek Gołaczyński

Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków. Zobacz, jak wiele się zmienia. Główne zalety publikacji: zawiera dwustan prawny, tzn. do

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Świadczenia rodzinne Komentarz

Świadczenia rodzinne Komentarz Maciejko Beck

Wojciech Maciejko

Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia związane z: ustalaniem praw do świadczeń rodzinnych, wysokością świadczeń, okresem przysługiwania, wypłatą świadczeń, ich utratą oraz wygaśnięciem. W ramach zagadnień procesowych przeprowadzono wykładnię unormowań regulujących: wszczęcie postępowania adminis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020

Podatkowe Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.: kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów zwolnionych od podatku, m.in. jednostek budżetowych, JST określenie przedmiotu opodatkowania oraz zwolnień przedmiotowych terminy powstania obowiązków podatkowych szczególne regulacje

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0