Komentarze Becka

- Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Pieróg


Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Pieróg

Duże Komentarze Becka

Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania zamówień publicznych, organów właściwych w sprawach dot. zamówień publicznych. Nowe wydanie komentarza do prawa zamówień publicznych zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze or

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks spółek handlowych Tom 2 A

Kodeks spółek handlowych Tom 2 A

Adam Opalski

Kodeks spółek handlowych. Tom II A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom II A zawie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania

Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów Komentarz

Tomasz Kęska Leszyński

Komentarzu tematyka dotyczy rozporządzenia Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.2.2004 r. Opracowanie przybliża czytelnikowi przyjęte unijne rozwiązania normatywne i cele zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Uwzględniono w nim m.in. ustawę z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy − Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 235), która weszła w życie 1.4.2019 r

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Jerzy Bieluk

W komentarzu zostały uwzględnione wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 26.4.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3298). Komentarz skierowany jest przede wszystkim do notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Agnieszka Drewicz Tułodziecka

Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z 6.7.1962 r. o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz obejmuje istotne akty prawne warunkujące fu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Komentarz

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Komentarz

Marta Dargas Draganik

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162), która wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadziła mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia inwestycyjnego w formie zwolnienia z podatku dochodowego, znosząc ograniczenia terytorialne i zwiększając zakres usług świadczonych przez spółk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz 2019

Aneta Brzeźna

Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy z 7.9.2003 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.), zarówno materialnoprawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Świadczenia rodzinne Komentarz

Świadczenia rodzinne Komentarz 2019

Wojciech Maciejko

Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

CEIDG

CEIDG Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Komentarz

Grzegorz Kozieł

W Komentarzu zostały omówione zagadnienia, które dotyczą materii prawa gospodarczego regulowanej pięcioma ustawami z 6.3.2018 r. wchodzącymi do pakietu tzw. „Konstytucji Biznesu". Publikacja koncentruje się na trzech z nich, tj.: ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zag

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Stefan Lelental

Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz pozwala w sposób wyczerpujący zapoznać się z kwestiami dot

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 379.539ms