Komentarze Becka

- Ustawa o ochronie danych osobowych


BEKW-0479x_7.jpg

Ustawa o ochronie danych osobowych

Agnieszka Grzelak

Prezentowany Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14.12.2018 r. powstałej w celu wdrożenia do polskiego porządku prawnego rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (tzw. Dyrektywie policyjnej), które mają na celu zapewnienie wysokiego stopnia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

brak.jpg

Prawo energetyczne komentarz

Duże Komentarze Becka

Niniejsza pozycja stanowi pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie. W komentarzu zaprezen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ustawaprawapacjenta-komentarz.jpg

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz

Leszek Bosek

Prezentowana publikacja to komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. W publikacji omówione zostały również planowane zmiany, które maj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ustawa-o-komornikach-sadowych-ustawa-o-kosztach-komorniczych-komentarz-beck.jpg

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Rafał Reiwer

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309). Zdecydowano, ż

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

prawozamowienpublicznych2012pierog.jpg

Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie:- przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,- środków ochrony prawnej,- kontroli udzielania zamówień publicznych,- organów właściwych w sprawach dot. zamówie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Ustawa-o-Sluzbie-Ochrony-Panstwa-Komentarz.jpg

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Komentarze Becka

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciwko nim przestępstwom. Prezentowana pozycja – Ustawa o Służ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Ustawa-elektromobilnosci-paliwach-alternatywnych-Komentarz.jpg

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz

Komentarze Becka

Prezentujemy praktyczny komentarz do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem komentowanej ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22.10.2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie oraz zas

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ustroj-notariatu-komentarz-prawa-o-notariacie.jpg

Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie

Andrzej Rataj

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa czy poglądów doktryny.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ustawa-obligacje-komentarz.jpg

Ustawa o obligacjach Komentarz

Marek Wierzbowski

Prezentowane 2. wydanie komentarza pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi praktyczne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.). Zawiera szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny jak i szereg przykładów kompleksowo wyjaśniający poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

podatekdochodowyprawnychkomentarz2016.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2016

Podatkowe Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.: kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów zwolnionych od podatku, m.in. jednostek budżetowych, JST określenie przedmiotu opodatko

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 349