Komentarze Becka

- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz 2019


Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz 2019

Aneta Brzeźna

Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy z 7.9.2003 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.), zarówno materialnoprawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Wywody, w jakie zaopatrzono poszczególne przepisy odnoszą się w szczególności do: następstw bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych przez sąd powszechny, działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego, ustalania na rzecz wierzy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania zobowiązań podatkowych – momentu powstania, wygaśnięcia czy terminów ich płatności wraz z korektą deklaracji, pozyskiwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Jerzy Bieluk

Komentarz o kształtowaniu ustroju rolnego skierowany jest do notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, osób zajmujących się prawem spadkowym oraz podziałem nieruchomości, do zarządów i pracowników spółek prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych. Ustawa przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to:- możliwość nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników indywidualnych;- wprowadzenie w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman

Zimmerman Piotr

Powyższe opracowanie zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezale

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Świadczenia rodzinne Komentarz

Świadczenia rodzinne Komentarz 2019

Wojciech Maciejko

Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia związane z: ustalaniem praw do świadczeń rodzinnych, wysokością świadczeń, okresem przysługiwania, wypłatą świadczeń, ich utratą oraz wygaśnięciem. W ramach zagadnień procesowych przeprowadzono wykładnię unormowań regulujących: wszczęcie postępowania adminis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

CEIDG

CEIDG Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Komentarz

Grzegorz Kozieł

W Komentarzu zostały omówione zagadnienia, które dotyczą materii prawa gospodarczego regulowanej pięcioma ustawami z 6.3.2018 r. wchodzącymi do pakietu tzw. „Konstytucji Biznesu". Publikacja koncentruje się na trzech z nich, tj.: ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zag

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Komentarz jest adresowany do praktyków, którzy zawodowo zajmują się przygotowaniem aktów planistycznych, do pracowników administracji samorządowej, opracowujących miejscowe i wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia zagospodarowania przestrzennego, w szczególności zaś do organów gminy. Komentarz stanowi również pełne opracowanie teoretyczne, przedstawiające poglądy doktryny w kwestiach spornych, odpowiednie do celów dydaktycznych – przeznaczone dla praco

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Komentarz

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Komentarz

Marta Dargas Draganik

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162), która wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadziła mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia inwestycyjnego w formie zwolnienia z podatku dochodowego, znosząc ograniczenia terytorialne i zwiększając zakres usług świadczonych przez spółk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Agnieszka Drewicz Tułodziecka

Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z 6.7.1962 r. o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz obejmuje istotne akty prawne warunkujące fu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz

Agnieszka Grzelak

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 14.12.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (tzw. Dyrektywę policyjną). Zgodnie z niniejsza ustawą, można przetwarzać dane osobowe w celu: rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych w tym zagrożeń dla bezpiec

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck