Komentarze Kodeksowe

- Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Kinga Flaga Gieruszyńska


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Kinga Flaga Gieruszyńska

Reforma KPC 2019

Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Reforma KPC usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków. Główne zalety publikacji: jednotomo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zamierzeniem zespołu autorskiego komentarza było przedstawienie wyważonego, wszechstronnego komentarza do kodeksu cywilnego, bez mankamentów jednostronnego spojrzenia – czy to sędziowskiego, czy też doktrynalnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienie postępowania karnego. Komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości oraz składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników oraz p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019 Adamiak Borkowski

Komentarze Kodeksowe

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak: postępowanie przed organami administracyjnymi, postępowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków),pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziecka i władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem,obowiązku alimentacyjnego,małżeńskich ustrojów majątkowych (ustawowy, umowny, wspólność i rozdzielność majątkowa,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny Komentarz Stefański

Kodeks karny Komentarz Stefański

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad odpowiedzialności karnej;- pojęcia przestępstwa;- systemu s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe

Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe

Komentarze Kodeksowe

Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. 5 wydanie zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji Kodeksu cywilnego, w tym dużej zmiany z 18.3.2011 r., która m.in.: wprowadziła do KC nową instytucję

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Komentarze Kodeksowe

Kodeks postępowania cywilnego Komentarze Kodeksowe

Reforma KPC 2019

Nowelizacja dokonana ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), wprowadzająca 131 zmian, spowodowała konieczność przygotowania niniejszego wydania. Zdecydowana większość powyższych zmian wchodzi w życie 3.5.2012 r. Na dzień ukazania się tego Komentarza wprowadzono aż 166 zmian do Kodeksu postępowania cywilnego. Ostatnia zmiana Kodeksu postępowania cywilnego, dotychczas najobszerniejsza, w spo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Reforma KPC 2019

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego komentarz Zieliński. Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygotowania kolejnego, 10. wydania komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Prezentowane, 10. wydanie komentarza zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie najnowsze zmiany oraz orzecznictwo i poglądy doktryny.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Reforma KPC 2019

Przystępując do opracowania niniejszego komentarza,, Zieliński przyjął założenie, że ma on być pomocą w rozwiązywaniu problemów procesowych, jakie wyłaniają się na tle stosowania Kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego, poza niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, autorzy komentarza wykorzystali bogaty dorobek judykatury i doktryny. Siódme wydanie uwzględniające największą, nowelizację niniejszej ustawy z 10.5.2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck