Komentarze Kompaktowe

- Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729


Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do artykułów 1-729

Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729

KPC Komentarze Kompaktowe

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Komentarz omawia szczegółowo: postępowania odrębne (w tym nowe postępowania: w sprawach gospodarczych oraz w sprawach własn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 do art. 730-1217

Komentarze Kompaktowe

Tom 2 komentarza do kodeksu postępowania cywilnego omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:postępowania zabezpieczającego,organów postępowania egzekucyjnego,właściwości organów postępowania egzekucyjnego,tytułów egzekucyjnych,wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,egzekucji z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych,egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców,egzek

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019

Michał Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Komentarz do kodeksu spółek handlowych wyd. Beck uwzględnia wszystki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Tom I A Komentarz do art. 1-424(12)

KPC Komentarze Kompaktowe

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie (prawie 3000 stron) przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 1–42412 KPC omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego, właściwości sądu, wyłączenia sędziego, stron w postępowaniu sądowym, kosztów procesowych, terminów, dowodów, środków odwoławczych, skargi kasacyjn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Kodeks wykroczeń Komentarz 2019 Daniluk

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu wykroczeń na 2019 rok wyd. Beck jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się w procesie wykładni Kodeksu wykroczeń, jak również odniesienie się do licznych kwestii natury teoretycznej. Komentarz obejmuje przepisy zarówno części ogólnej, jak i części szczególnej KW,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz

Kodeks cywilny Komentarz 2019 Załucki Stan prawny na 1.3.2019 roku

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące: najmu o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;- postępowania o udzielenie zamówienia;- zawierania umów ramowych; - zamówień sektorowych;- zasad działania organów właściwych w sprawach zamówień publicznych;- środków ochrony prawnej. Dodatkowym walorem praktycznym komentarza jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w oparciu o tekst jedn

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:- zasadami odpowiedzialności karnej,- pojęciem przestępstwa,- systemem stosowanych środków penalnych,- obowiązywaniem Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej,- katalogiem czynów zabronionych stypiz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Jerzy Lachowski

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- nadzoru penitencjarnego;- wykonania kary i jej indywidualizacji;- odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawieni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.Najbardziej aktualny stan prawny na 2018 rok.Komentarz do kodeksu pracy zawiera omówienie zmian wynikających

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck