Komentarze Kompaktowe

- Kodeks cywilny Komentarz


Kodeks cywilny Komentarz

Kodeks cywilny Komentarz

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.87 zł 299

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;- postępowania o udzielenie zamówienia;- zawierania umów ramowych; - zamówień sektorowych;- zasad działania organów właściwych w sprawach zamówień publicznych;- środków ochrony prawnej. Dodatkowym

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 239.77 zł 279

Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Komentarze Kompaktowe

Kodeks wykroczeń. Komentarz jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się w procesie wykładni Kodeksu wykroczeń, jak również odniesienie się do licznych kwestii natury teoretycznej. Publikacja o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.87 zł 299

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:- zasadami odpowiedzialności karnej,- pojęciem przestępstwa,- systemem stosowanych środków penalnych,- obowiązywaniem Kodeksu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.87 zł 299

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz

Komentarze Kompaktowe

Tom 2 komentarza do kodeksu postępowania cywilnego omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:postępowania zabezpieczającego,organów postępowania egzekucyjnego,właściwości organów postępowania egzekucyjnego,tytułów egzekucyjnych,wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,egzekucji z ruchomości, z wynagrodzenia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.87 zł 299

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Jerzy Lachowski

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- nadzoru peni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.87 zł 299

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.Najbardzie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.87 zł 299

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Michał Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.87 zł 299

Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Andrzej Sakowicz

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:- przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,- właściwości oraz składu sądu,- stron, obrońcó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 256.73 zł 299

Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz

Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz

Okolski Dariusz

Komentarz do prawa budowlanego pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny. Komentarz zawiera komentarz do następujących aktów prawnych: ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.); ustawy z 27.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck