Komentarze Prawa Prywatnego

- Prawo konsumenckie Komentarz Tom VII Osajda Komentarze Prawa Prywatnego


Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie Komentarz Tom VII Osajda Komentarze Prawa Prywatnego

Konrad Osajda

Tom 7 komentarza do prawa konsumenckiego zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu: KC (art. 221, art. 3831–3854 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami; ustawa o prawach konsumenta (art. 1–55, Załączniki 1–2 PrKonsU): obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem lub na odległość, prawo odstąpienia od umowy, umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość; ustawa o ochronie kon

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz Spadki Tom 4A

Kodeks cywilny Komentarz Spadki Tom 4A

Komentarze Prawa Prywatnego

Tom IVA zawiera komentarz do następujących zagadnień z prawa spadkowego uregulowanych w KC: pojęcie i skład spadku, zdolność dziedziczenia, niegodność dziedziczenia, dziedziczenie ustawowe, testament (wymagania formalne dot. prawidłowego sporządzenia testamentu), rozrządzenia na wypadek śmierci (powołanie spadkobiercy, zapis, w tym w szczególności szerokie omówienie budzących wątpliwości, a ważnych w praktyce przepisów o zapisie windykacyjnym, i polecenie, wykonawca testame

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B

Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B

Konrad Osajda

Tom IV B stanowi omówienie istotnych kwestii dotyczących prawa i postępowania spadkowego, których unormowania (przepisy), z różnych względów, nie znalazły się w KC. Łącznie z tomem IVA realizuje on nowatorskie na polskim rynku komentarzy zamierzenie przedstawienia kompleksowego i wyczerpującego komentarza do prawa spadkowego bez względu na umiejscowienie przepisów prawa (nie ogranicza się zatem do przepisów zawartych w KC). Co więcej, dostrzegając typową dla praktyki stosowan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck