Komentarze praktyczne

- Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz


komentarz-ustsawa-o-komornikach-komentarz.jpg

Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz

Komentarze praktyczne

Komentarz do ustawy o komornikach sądowych w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych, wynikające z nowo uchwalonych aktów prawnych: ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771) oraz z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770), które zastępują dotychczasową ustawę z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 192.49 zł 249

przemocwrodziniekomentarzlex.jpg

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Sylwia Spurek

Książka stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemoc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Prawo-szkolnictwo-Komentarz-Izdebski.jpg

Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Hubert Izdebski

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły funkcjonowania szkół doktorskich, nowe zasady ewaluacji wyników badań naukowych.Obecnie obowiązująca regulacja za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

ksiazka-Ustawa-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-Komentarz.jpg

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

Kamil Czaplicki

Komentarz w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Celem tego aktu jest implementacja w Polsce dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na teryt

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

kc-komentarz-tom6-spadki.jpg

Kodeks cywilny Komentarz

Komentarze praktyczne

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szczególną uwagę autorzy poświę

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 156.19 zł 199

prawo-zamowien-publicznych-komentarz-bazan.jpg

Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Nowicki Józef

Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,- wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty. Komentarz zawiera ponad 1600 orzeczeń (wraz z tezami i uzasadnieniami) Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości U

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 156.19 zł 199

kodeks-postepowania-karnego-komentarz-dudka.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Katarzyna Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 236.49 zł 299