Komentarze praktyczne

- Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2019


Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2019

Ewa Bończak Kucharczyk

Komentarz objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W komentarzu zostały omówione nowe rodzaje najmu, w tym: najem okazjonalny, najem instytucjonalny, w tym również z dojści

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Katarzyna Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych rozwiązań pomocne było wieloletnie doświadczenie zawodowe autorów, wśród których znajdują

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Kodeks karny Komentarz Mozgawa 2019

Magdalena Budyn Kulik

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówione m.in. zmiany dokonane nowelizacjami Kodeksu, w tym dotyczące:penaliz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Ewa Bończak Kucharczyk

W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowanie, dzięki czemu zakres poruszanych kwestii jest szerszy niż w innych komentarzach do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Szeroko analizuje orzecznictwo, a zwłaszcza zmiany linii orzeczniczych odnoszących się do kluczowych zagadnień. W kom

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz 2019 Izdebski Zieliński

Hubert Izdebski

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły funkcjonowania szkół doktorskich, nowe zasady ewaluacji wyników badań naukowych.Obecnie obowiązująca regulacja zastępuje cztery dotychczasowe ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Łukasz Sanakiewicz

Komentarz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, deweloperów realizujących inwestycje mieszkaniowe, pracowników organów administracji publicznej zobowiązanych do wystawienia stosownych zaświadczeń i ustalenia opłat z tytułu przekształcenia, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych, które winny dokonać stosownych wpisów oraz właścicieli lokali mieszkalnych. Komentarz omawia przepisy ustaw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Kamińska Irena

Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej prezentuje kierunki wykładni jej norm oraz najbardziej aktualny przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorki komentarza zawarły w nim wiedzę wynikającą zarówno z praktycznych doświadczeń ze stosowaniem ustawy (związaną z pełnieniem funkcji przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej), jak i nabytą w trakcie orzekania. Komentarz uwzględnia większość orzecze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona praw lokatorów

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminnego Komentarz

Krystyna Krzekotowska

Komentarz do prawa lokatorów uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede wszystkim: nowych zasad najmu komunalnego w zakresie ustalania wysokości czynszu i jego podwyższania, likwidacji lokali socjalnych i obowiązku ich wyodrębnienia w zasobie komunalnym, wyłączenia z obowiązku przyznania lokali socjalnych osobom, które samodzielnie mogą za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Upadłość w praktyce

Upadłość i restrukturyzacja deweloperów Komentarz

Marek Porzycki

Komentarz o Upadłości i restrukturyzacji deweloperów jest dla adwokatów, radców prawnych i sędziów uczestniczących w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, deweloperów oraz pracowników instytucji publicznych zajmujących się problematyką rynku mieszkaniowego. Zainteresuje również pracowników banków finansujących działalność deweloperów lub udzielających kredytów na zakup mieszkań deweloperskich. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie całości regulacji sku

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ewa Bończak Kucharczyk

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczony jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innych powodów zajmują się zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami lub stykają się z tymi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska