Komentarze praktyczne

- Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów


Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów

Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów

Marcin Dobruk

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:- Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia?- Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli?- Jak zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić kontrolę w administracji rządowej?- Jak poprawnie udokumentować wyniki kontroli?- Jakie są uprawnienia i obowiązki stron postępowania kontrolnego, tj. kontrolowanego i kontrolującego?Komentarz uwzględnia aktualne zmiany Standardów kontroli w adminis

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Dorota Łobos Kotowska

Książka zawiera kompleksowy komentarz do znowelizowanej w kwietniu 2019 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Autorzy odnoszą się do poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu, przedstawiają najnowszy dorobek judykatury, ale też nie unikają odpowiedzi na pytania, które budzą poważne wątpliwości interpretacyjne w praktyce stosowania prawa.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Ustawa o dostępności cyfrowej stron

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Komentarz

Kamil Czaplicki

W publikacji omówiono regulacje dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, które nakładają nowe obowiązki na jednostki sektora finansów publicznych i niektóre inne podmioty.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Praktyczny przewodnik

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Komentarz

Kapica Wojciech

Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk

Ewa Bończak Kucharczyk

W komentarzu omówiono zagadnienia związane z własnością lokali i funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Dokonano analizy większości problemów występujących w praktyce na tle stosowania ustawy o własności lokali, a także innych ustaw i aktów wykonawczych dotyczących tej tematyki, wskazując dostępne rozwiązania prawne i organizacyjne oraz kierunki działań wynikające z orzeczeń sądów. Ksiązka własność lokali i wspólnota mieszkaniowa wiele uwagi poświęcono takim

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz

Mirosław Gumularz

W komentarzu do świadczeń usług drogą elektroniczną w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor komentarza przedstawił takie zagadnienia jak: obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną, wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieranie umów on-line, zasady ochrony danych osobowych w z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Bogdan Fischer

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autorzy przedstawili w książce m.in. takie zagadnienia, jak: zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, warunki ustalania opłat, sposoby rozpatrywania wniosków, obowiązki podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji, katalog dopuszczalnych warunków ponownego wykorzystywania informacj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o odpadach Komentarz

Ustawa o odpadach Komentarz Radecki

Daria Danecka

Komentowana ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Elektroniczna licytacja ruchomości

Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Komentarz

Ireneusz Kunicki

Publikacja stanowi jedyny na rynku wyczerpujący komentarz do przepisów regulujących elektroniczną licytację ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Obejmuje analizę nie tylko art. 879(1)–879(11) k.p.c., lecz także art. 864–879 k.p.c. normujących „ustną” (tradycyjną) formę licytacji ruchomości oraz dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dotyczących elektronicznej bądź ustnej licytacji ruchomości. Wszystkie przepisy zostały skomentowane szczegółowo, b

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny Komentarz Czech

Tomasz Czech

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Autor komentarz Kredyt hipoteczny szczegółowo omówił problemy interpretacyjne wynikające z przepisów tej ustawy oraz przedstawił praktyczne propozycje ich rozwiązania. Wiele uwagi poświęcił m.in.: reklamie kredytu hipotecznego, ocenie zdolności kredytowej konsumenta, procedurze zawierania umowy o kredyt hipoteczny, treści tej umowy, dochodzeniu ros

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska