Komentarze praktyczne

- Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminnego Komentarz


Ochrona praw lokatorów

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminnego Komentarz

Krystyna Krzekotowska

Komentarz do praw lokatorów uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede wszystkim: nowych zasad najmu komunalnego w zakresie ustalania wysokości czynszu i jego podwyższania, likwidacji lokali socjalnych i obowiązku ich wyodrębnienia w zasobie komunalnym, wyłączenia z obowiązku przyznania lokali socjalnych osobom, które samodzielnie mogą zas

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy

Pracownicze plany kapitałowe Komentarz dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych

Sebastian Jakubowski

Komentarz stanowi analizę regulacji prawnej, jaką są pracownicze plany kapitałowe, dokonaną zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Skupia się na przedstawieniu zasad funkcjonowania systemu oraz istotnych aspektów tworzenia, prowadzenia i zarządzania PPK.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o partnerstwie publiczno prywatnym Komentarz

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz

Mateusz Grabiec

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartego na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Komentarz szczegółowo omawia zasady współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego obejmujące m.in.: ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia, wybór partnera prywatnego, umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz jej realizację, partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki, finansowanie partnerstwa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Nowicki Kołecki dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi

Mikołaj Kołecki

W komentarzu do prawa zamówień publicznych przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzecznictwa, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych i wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W komentarzu część dotycząca robót budowlanych zawarto szczegółowe omówienie umowy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Kodeks karny Komentarz 2019 Mozgawa

Magdalena Budyn Kulik

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówione m.in. zmiany dokonane nowelizacjami Kodeksu, w tym dotyczące:penaliz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz 2019

Wojciech Kotowski

W komentarzu szczegółowo zaprezentowano m.in.: penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, postępowanie z osobami uzależnionymi, zakres zadań podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii, prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej. Nowe wydanie komentarza zawiera szczegółowe omówienie m.in. ostatniej ważnej zmiany do ustawy dotyczącej penalizacji cz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Komentarze praktyczne

W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów, zawiera zbiór fundamental­nych zasad dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; zasad, które są uniwersalne i obowiązują niezależnie od formy prawnej wykonywania tych zawodów. Komentarz oparty jest także na ana

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Katarzyna Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych rozwiązań pomocne było wieloletnie doświadczenie zawodowe autorów, wśród których znajdują

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo zatrudnienia

Zbiorowe prawo zatrudnienia Komentarz 2019

Daniel Książek

Komentarz do zbiorowego prawa zatrudnienia reguluje relacje normatywne zachodzące pomiędzy reprezentującymi zatrudnionych związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej. Komentarz wyd. Wolters zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo zatrudnienia, takich jak:ustawa o zwią

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz 2019

Artur Olszewski

W komentarzu do ustawy o opiece nad dziećmi szczegółowo omówiono następujące regulacje: zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki oraz sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. Autor komentarza uwzględnił ponadto zmiany dotyczące: możliwości składania wniosków za pomocą systemu teleinformatycznego przez podmioty zamierzając

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 367.563ms