Komentarze praktyczne

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Sylwia Spurek

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemoc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 94.93 zł 119

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ewa Bończak Kucharczyk

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz Nowe rodzaje najmu. Gospodarowanie zasobami samorządowymi. Publikacja objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Prawo zatrudnienia

Prawo zatrudnienia

Daniel Książek

Komentarz do zbiorowego prawa zatrudnienia reguluje relacje normatywne zachodzące pomiędzy reprezentującymi zatrudnionych związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej. Komentarz wyd. Wolters zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stoso

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

Artur Olszewski

W komentarzu szczegółowo omówiono zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz kwalifikacje osób sprawujących opiekę.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Magdalena Budyn Kulik

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 156.53 zł 199

Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz Lex

Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz Lex

Komentarze praktyczne

Komentarz do prawa autorskiego i pokrewnego łączy cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemowego opracowania z zakresu prawa autorskiego, które jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną w polskim systemie prawa. Intencją autorów było z jednej strony odniesienie się do konkretnych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy w praktyce obrotu i zapropon

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 233.53 zł 299

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz

Piotr Górecki

W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania przez sąd rodzinny warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonego środka poprawczego i zarządzenia umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;których pope

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2019 roku

Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2019 roku

Komentarze praktyczne

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:redukcję deficytu mieszkań,ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach,doprowadzenie do tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce nie będą odstawały ponad przeciętną m

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 110.33 zł 139

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Maciej Dercz

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami; zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; normy czasu pracy pracowników podmiotów l

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 133.43 zł 169

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ewa Bończak Kucharczyk

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczony jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 210.43 zł 269