Konrad Osajda

- Prawo konsumenckie Komentarz Tom VII Osakda


Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie Komentarz Tom VII Osakda

Konrad Osajda

Tom 7 komentarza do prawa konsumenckiego zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu: KC (art. 221, art. 3831–3854 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami; ustawa o prawach konsumenta (art. 1–55, Załączniki 1–2 PrKonsU): obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem lub na odległość, prawo odstąpienia od umowy, umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość; ustawa o ochronie kon

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarze Becka

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarz Osajda

Konrad Osajda

Komentarz zawiera bardzo szczegółowe omówienie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyjaśniono ich treść, a także zwrócono uwagę na praktyczne aspekty stosowania. Zaznaczono wątpliwości i rozbieżności do jakich może prowadzić ich wykładnia oraz uzasadniono właściwy jej kierunek. Obszernie wskazano najważniejsze orzecznictwo sądowe wyjaśniające rozumienie niektórych przepisów, a takż

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz Spadki Tom 4A

Kodeks cywilny Komentarz Spadki Tom 4A

Komentarze Prawa Prywatnego

Tom IVA zawiera komentarz do następujących zagadnień z prawa spadkowego uregulowanych w KC: pojęcie i skład spadku, zdolność dziedziczenia, niegodność dziedziczenia, dziedziczenie ustawowe, testament (wymagania formalne dot. prawidłowego sporządzenia testamentu), rozrządzenia na wypadek śmierci (powołanie spadkobiercy, zapis, w tym w szczególności szerokie omówienie budzących wątpliwości, a ważnych w praktyce przepisów o zapisie windykacyjnym, i polecenie, wykonawca testame

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5

Konrad Osajda

Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela oraz przepisy wprowadzające KRO. Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia prak

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rzeczowe Tom 2

Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rzeczowe Tom 2

Konrad Osajda

Tom 2 do kodeksu cywilnego zawiera komentarz do wyjątkowo często występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym zagadnień z prawa rzeczowego uregulowanych w KC: prawo własności (treść i wykonywanie, nabycie i utrata własności, a w tym zasiedzenie, współwłasność (zasady zarządu rzeczą wspólną i zniesienia współwłasności), ochrona własności – uregulowanie roszczenia o wydanie przedmiotu własności (skarga windykacyjna) oraz o zaprzestanie dokonywania naruszeń (skar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B

Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B

Konrad Osajda

Tom IV B stanowi omówienie istotnych kwestii dotyczących prawa i postępowania spadkowego, których unormowania (przepisy), z różnych względów, nie znalazły się w KC. Łącznie z tomem IVA realizuje on nowatorskie na polskim rynku komentarzy zamierzenie przedstawienia kompleksowego i wyczerpującego komentarza do prawa spadkowego bez względu na umiejscowienie przepisów prawa (nie ogranicza się zatem do przepisów zawartych w KC). Co więcej, dostrzegając typową dla praktyki stosowan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6

Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6

Konrad Osajda

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynkuWszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego)Najnowsze zmiany legislacyjnePrecyzyjna nawigacja wewnętrznawyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć,szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,numery tez pozwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna Tom 1

Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna Tom 1

Konrad Osajda

Tom I zawiera komentarz do następujących zagadnień z KC: nadużycie prawa podmiotowego, ciężar dowodu, domniemanie dobrej wiary, osoby fizyczne (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, instytucja zamieszkania, uznanie za zmarłego), osoby prawne (w tym Skarb Państwa – jedyny podmiot, któremu osobowość prawną nadaje bezpośrednio KC), przedsiębiorcy i ich oznaczenia (prawo firmowe), mienie (pojęcia rzeczy, a zwłaszcza nieruchomości, a także ich części składowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3A

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3A

Konrad Osajda

Tom III A komentarza zawiera komentarz do następujących zagadnień: przepisy ogólne, wielość dłużników albo wierzycieli, ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Autorzy komentarza

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz Zobowiązania Tom 3B

Kodeks cywilny Komentarz Zobowiązania Tom 3B

Konrad Osajda

Tom III B komentarza zawiera komentarz do następujących zagadnień: sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyczka, umowa rachunku bankowego, zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowanie, odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, umowa sk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck