Krzysztof Gruszecki

- Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki


Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki

Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

W Komentarzu do ochrony środowiska omówiono zasady ogólne oraz definicje i podstawowe pojęcia rządzące prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby interpretacja rozwiązań zawartych w szczegółowych aktach prawnych uwzględniała postanowienia komentowanej ustawy. Ponadto w komentarzu Prawo ochrony środowiska przedstawiono rozwiązania o charakterze kompleksowym, np.: pozwolenie na korzystanie ze środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, op

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

Krzysztof Gruszecki

Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Książka Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów uwzględnia reguły wynikające zarówno z ustawy o ochronie przyrody, jak i z Kodeksu postępowania administracyjnego. W książce opisany został proces nakładania kar pieniężnych za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów, w tym:- zasady dotyczące ustal

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ustawa o ochronie przyrody Komentarz

Ustawa o ochronie przyrody Komentarz

Krzysztof Gruszecki

Ochrona środowiska jest obecnie jednym z poważniejszych problemów wymagających pogodzenia rozwoju cywilizacyjnego z koniecznością zachowania bioróżnorodności oraz walorów przyrodniczych w stanie zbliżonym do naturalnego. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa ustawa o ochronie przyrody, regulująca w szczególności problematykę prawnych form ochrony przyrody, ochrony zieleni w miastach i wsiach, organizacji ochrony przyrody oraz odpowiedzialności za naruszenie rozwiązań w niej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Ustawa o ochronie przyrody Komentarz Gruszecki

Ustawa o ochronie przyrody Komentarz Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

Komentarz przeznaczony dla prawników, sędziów, pracowników administracji, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, a także specjalistów z przedsiębiorstw przesyłowych oraz zajmujących się pielęgnacją i konserwacją zieleni. Stan prawny 1.09.2013 rok Komentarz stanowi praktyczną pomoc przy stosowaniu tej ustawy, regulującej w szczególności problematykę prawnych form ochrony przyrody, ochrony zieleni w miastach i wsiach, organizacji ochrony przyrody oraz odpowiedzialności z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Krzysztof Gruszecki

Prawny instrument ochrony środowiska, jakim jest wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jest jednym z najtrudniejszych do prawidłowego zastosowania w praktyce. W procesie wydawania zezwolenia nie można ograniczyć się jedynie do zasad ogólnych prawa ochrony środowiska. Niezbędne jest także uwzględnienie przepisów dotyczących postępowania administracyjnego czy wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu dendrologii, botaniki lub nauk urbanistycznych. Niniejsza ksią

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Prawo Ochrony Środowiska Komentarz Gruszecki

Prawo Ochrony Środowiska Komentarz Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

Krzysztof Gruszecki przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy i radcą prawnym. W latach 2004 2009 pracował na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, a później w Bydgoszczy. Od 2009 r. ponownie wykonuje zawód radcy prawnego jako specjalista w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Jest autorem dwóch wydań komentarza do ustawy o ochronie przyrody i ponad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Krzysztof Gruszecki

Jest to komentarz do najnowszej, uchwalonej w 2008 r., tzw. ustawy środowiskowej. Zawarte w nim wyjaśnienia dotyczące wprowadzonych przepisów i wynikających z nich konsekwencji są przeznaczone zarówno dla organów prowadzących postępowania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, jak i dla podmiotów planujących realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz członków społeczeństwa zainteresowanych udziałem w przedmiotowych postępow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie przyrody

Krzysztof Gruszecki

Niniejszy komentarz w założeniu powinien stanowić praktyczną pomoc przy stosowaniu tego aktu prawnego, regulującego między innymi problematykę prawnych form ochrony przyrody, ochrony zieleni w miastach i wsiach, organizacji ochrony przyrody oraz odpowiedzialności za naruszenie rozwiązań w nich zawartych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o ochronie przyrody Komentarz

Ustawa o ochronie przyrody Komentarz

Krzysztof Gruszecki

Krzysztof Gruszecki przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy orazradcą prawnym specjalizującym się w sprawach z zakresu ochronyśrodowiska. Obecnie jest asesorem w Wojewódzkim SądzieAdministracyjnym

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy