Krzysztof Walczak

- Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis


Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Krzysztof Walczak

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych odesłań, Praxis jest niezbędnym narzędziem w procesie stosowania prawa w praktyce. Pomaga interpretować istniejące przepisy z uwzględnieniem o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wojciech Muszalski

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Ponadto prezentuje zmiany wchodzące w życie 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).W Komentarzu do kodeksu pracy szczegółowo omówiono m.in.:stosunek pracy,wynagrodzenie za pracę,czas pracy,urlopy pracownicze,bezpieczeństwo i higiena pracy,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Baran

Podręcznik prawo

Podrecznik prawniczy w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Książka uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności:monitoringu pracowniczego,zrzeszania się w związkach zawodowych,nowych uprawnień związków zawodowych. Publikacja s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy Patulski

Prawo pracy Patulski

Patulski Andrzej

Książka do nauki prawa pracy dla studentów ekonomii i zarządzania zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące kosztów pracy, zasad zatrudniania i ochrony wybranych kategorii pracowników oraz wysyłania pracowników za granicę i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Najważniejsze zalety książki Prawo pracy :- przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,- może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa

Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa

Krzysztof Walczak

Niniejsza monografia omawia jeden z najważniejszych jeżeli nie najważniejszy dla pracowników aspekt stosunku zatrudnienia jakim jest wynagrodzenie. Przy czym autor podchodzi do tego zagadnienia w sposób wielopłaszczyznowy niewystępujący wcześniej w literaturze przedmiotu i daleki od „ortodoksji prawniczej”. I tak „osią” rozważań uczyniono autorską koncepcję zasad wynagradzania. Przy czym samo sformułowanie „zasady” ma w zamyśle autora znaczenie czysto praktyczne, mia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Krzysztof Baran

Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:- części ogólnej,- indywidualnego prawa pracy,- zbiorowego prawa pracy,- procesowego prawa pracy,- prawa ubezpieczeń społecznych.Opracowanie uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubez

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Outline of Polish Labour Law System

Outline of Polish Labour Law System

Krzysztof Wojciech Baran

The book is a complete analysis of the institution of the Polish labour law. It covers issues regarding both individual and group working relationships, especially those which involve trade unions, worker's councils and European works councils. Topics referring to the job market and the role of the state in its regulation have also been touched upon. This comprehensive analysis of the Polish labour law will allow the readers to fully familiarise themselves with regulations of labour law which

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czerniak Swędzioł Justyna

Publikacja stanowi rzetelną analizę i całościowe omówienie tematyki związanej z uprawnieniami pracowników rodziców, a także rodziców nieposiadających tego statusu w świetle najnowszych zmian przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W książce Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem zawarto opinie przedstawicieli doktryny w przedmiocie wprowadzonych nowelizacji, uzasadnione komentarze oraz trafne uwagi nie tylko na temat nowych regulacji, lecz także j

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Muszalski Wojciech

Stan prawny: wrzesień 2015. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2.1.2016 r., 22.2.2016 r. i 1.3.2016 r. Kolejne już, 10. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Dzięki komentarzowi czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą przepisów regulujących takie kwestie jak: - stosunek pracy,- wynagrodzenie za pracę,- czas pracy,- urlopy pracownicze,- bezpiecz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Baran

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Baran

Krzysztof Baran

Książka zawiera zarówno informacje o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znaczącym wymiarze przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd szerokie odwołania w jej treści do judykatury Sądu Najwyższego. W efekcie publikacja mo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska