Leszek Bosek

- Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020


Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020

Leszek Bosek

Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. W publikacji omówione zostały również planowane zmiany, które mają zostać wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk sejmowy Nr 3050). Celem projektu ustawy jest dostosowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo medyczne

Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego

Leszek Bosek

Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu prawa medycznego kompleksowy i systemowy charakter, a zarazem przystępność i praktyczne walory. Medical Law jest więc z pewnością istotnym novum na rynku. Publikacja stanowi opracowanie powstałe na bazie większego projektu wydawniczego: System Prawa Medycznego (red. M. Safjan, L. Bosek) wy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o prokuraturze

Prokuratoria Generalna RP Komentarz

Duże Komentarze

Niniejszy komentarz jest pierwszym na rynku opracowaniem w całości omawiającym ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten zasadniczo poszerzył kompetencje Prokuratorii Generalnej, która obecnie:wykonuje zastępstwo Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa,prowadzi postępowania sądowe, arbitraże handlowe i inwestycyjne,wydaje opinie prawne na wniosek podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, a także n

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Instytucje Prawa Medycznego System Prawa Medycznego Tom 1

Instytucje Prawa Medycznego System Prawa Medycznego Tom 1

Leszek Bosek

Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego poświęcony jest instytucjom prawa medycznego (elementom stosunku prawa medycznego). We wszystkich dziedzinach prawa medycznego wyzwania stawiane przez rozwój medycyny wymagają swoistego podejścia i analizy, w relacji pacjent–personel medyczny przede wszystkim z punktu widzenia zakresu autonomii pacjenta i granic dopuszczalnego ryzyka, w sferze organizacji służby zdrowia – z punktu widzenia dostępności, finansowania i dystrybucji nowoczesnych techno

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Tom 2 System Prawa Administracyjnego

Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Tom 2 System Prawa Administracyjnego

Zygmunt Niewiadomski

Tom 2 Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat konstytucyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w sposób szczegółowy i usystematyzowany ujętą w dziewięciu powiązanych ze sobą rozdziałach. Rozdział I zawiera omówienie zasad ustrojowych ujętych w Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla administracji publicznej oraz wpływem na jej obecny kształt i charakter prawny. Rozdział II poświęcony został konstytucyjnym źród

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Krótkie Komentarze Becka

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Krótkie Komentarze Becka

Michał Rojewski

Publikacja opisuje w sposób kompleksowy kontrowersyjne tematy związane z czterema najważniejszymi ustawami z zakresu prawa medycznego, które w ostatnim czasie wzbudziły wiele zamieszania na arenie ochrony zdrowia. Komentarz uporządkowuje poszczególne zagadnienia, wskazuje problemy, które pojawiają się w trakcie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego stosowania. Ponadto rozwiewa niejasności oraz sprzeczne doniesienia z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych. Autor

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Dorota Karkowska

W komentarzu szczegółowo omówiono powszechny katalog praw pacjenta, a także przepisy dotyczące powołania, odwołania oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta. Komentarz uwzględnia nowelizację wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2012 r. oraz aktualizacje innych przepisów obejmujące: procedurę orzekania o zdarzeniach medycznych przez wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, sytuację pacjenta dotkniętego zaburzeniami psychicznymi i stosowania wobec niego przymusu b

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Medical law Cases and commentaries

Medical law Cases and commentaries

Marek Safjan

The publication presents several dozen judgements of European and constitutional tribunals and of Polish as well as foreign courts which relate to the main issues of the debate conducted in Poland nowadays. They illustrate current development trends that occur in Polish and European medical law and also reveal the complexity and intricacy of medical issues. Separate statements enclosed to some judgements highlight the broad scope of problems arising in that field. Glosses to each of the judg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Anna Augustynowicz

W czerwcu 2009 rok. weszła w życie uchwalona 6 listopada 2008 rok ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta wchodziła w skład tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, reformujących system ochrony zdrowia. Ustawa ma na celu kompleksowe usystematyzowanie i uporządkowanie norm prawnych regulujących prawa pacjenta w jednym akcie prawnym. Ustawa swoim zakresem przedmiotowym obejmuje prawa pacjenta oraz obowiązki świadczeniodawców związane z realizacją tych praw. Powołuje tak

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu