Leszek Leszczyński

- Precedens sądowy w polskim porządku prawnym


Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

Leszek Leszczyński

Niniejszy tom zawiera opracowania dotyczące roli oraz potencjału praktyki precedensowej w polskim porządku prawnym (jako porządku prawa stanowionego), ujętych z kilku różnych punktów widzenia Ujęcie teoretycznoprawne, wiążące się ze formułowaniem pojęcia oraz rodzajów precedensu łączy się z kontekstem porównawczym i dogmatycznym wiążąc ten ostatni z wymiarem praktycznym. Takie zaś połączenie perspektyw służy określeniu składników opisowego (chociaż odpowiednio uog

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wykładnia prawa System Prawa Unii Europejskiej Tom 3

Wykładnia prawa System Prawa Unii Europejskiej Tom 3

System Prawa Unii Europejskiej

Tom III dotyczy wykładni prawa UE z jej uwzględnieniem w orzecznictwie polskiego wymiaru sprawiedliwości

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wykładnia w prawie administracyjnym Tom 4

Wykładnia w prawie administracyjnym Tom 4

Niewiadomski Zbigniew

Pierwsza część tomu zawiera rozważania dotyczące stosowania i wykładni prawa administracyjnego. Kolejna część tomu poświęcona jest podstawom decyzji stosowania prawa administracyjnego. Książka zawiera także rozważania i praktyczne wskazówki poświęcone zastosowaniu przepisów krajowego prawa administracyjnego oraz przepisom prawa międzynarodowego jako podstawom decyzji stosowania prawa administracyjnego. Autorzy omawiają także kwestie dotyczące pojęcia, koncepcji i przeb

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pojęcie interesu w naukach prawnych prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy

Pojęcie interesu w naukach prawnych prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy

Andrzej Korybski

Tom jest pierwszym piśmienniczym rezultatem współpracy naukowej pomiędzy prawnikami środowiska naukowego ukraińskich uczelni wyższych (w tym zwłaszcza szkół kijowskich) oraz pracownikami Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Artykuły i komunikaty zawarte w książce zostały skupione wokół problematyki interesu w prawie i w prawoznawstwie. Całość przedstawionych w tomie opracowań została podzielona na trzy tematycznie wyodrębnione części. Pierwsza z nich zawiera teksty dotyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej

Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej

Leszek Leszczyński

Przyczyną zorganizowania pierwszego warsztatu Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowrzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR) było przekonanie o potrzebie bezpośredniej wymiany poglądów naukowych pomiędzy młodszymi pracownikami Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Polsce, mniej ,,sformalozowanej niż na konferencjach (zjazdach) katedr. Wybór tematu nie nastręczał trudności. Niewiele jest dziś zagadnień, które bardziej niż skutki integracji europejskiej wymagają nowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

For took: 351.373ms