Lidia Bagińska

- Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz Bagińska


Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz Bagińska

Lidia Bagińska

Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Piąte już wydanie zawiera kompleksowe uzupełnienie stanu prawnego dotyczącego skargi kasacyjnej i postępowania na skutek jej wniesienia, a w szczególności uwzględnia nowel

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Lidia Bagińska

Bagińska i Czarnecki w komentarzu, który powstał przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany do potrzeb praktyki. Informacje zawarte w komentarzu umożliwiają znalezienie rozwiązania problemów praktycznych, jakie powstają przy stosowaniu weksla czy czeku oraz odpowiedniego orzecznictwa. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia najczę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Lidia Bagińska

Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne znaczenie w praktyce adwokacko-radcowskiej i jest szczególnie ważna, gdyż skarga kasacyjna jest czę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo wekslowe i czekowe Bagińska

Prawo wekslowe i czekowe Bagińska

Lidia Bagińska

Podręcznik yd. Beck stanowi drugie wydanie Prawa wekslowego i czekowego. Przeznaczony dla osób, które rozpoczynają naukę prawa lub też chcą w szybki sposób przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, instytucje i zasady prawa wekslowego i czekowego, bądź też usystematyzować zdobytą już wiedzę z tej dziedziny prawa. Opracowanie niniejsze w sposób łatwy wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i problemy związane z tematyką Prawa wekslowego i czekowego.Podręcznik skierowany jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Lidia Bagińska

Pozycja stanowi omówienie problematyki uregulowanej w Kodeksie postępowania cywilnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Omawiany środek prawny został wprowadzony przez ustawodawcę w związku z regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Komentarz w zwięzłej i przystępnej formie prezentuje wszelkie niezbędne informacje służące skutecznemu k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych

Lidia Bagińska

Komentarz radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki, zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim, zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone tematowi. Komentarz omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które maj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

Lidia Bagińska

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne informacje ułatwiające skorzystanie ze skargi konstytucyjnej. Swym zakresem obejmuje analizę przepisów Konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczących skargi, wzór skargi konstytucyjnej, a także omówienie najważniejszych oraz najnowszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących skargi konstytucyjnej, zasad i procedury rozstrzygania kwestii formalnych, które z powodu niewystarczającego stopnia regulacji ustawowej wywoła

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck