Lidia Marciniak

- Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Lidia Marciniak

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Dotyczą one takich zagadnień jak: nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli, wynagradzanie, czas pracy i urlopy nauczycieli, kwalifikacje i awans z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podwyżki, awans zawodowy i ocena pracy

Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku

Nowelizacja karty nauczyciela

Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), której przepisy wchodzą w życie 1.09.2019 roku. Nowelizacja karty nauczyciela wprowadza następujące zmiany:- podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli,- wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty,- określenie minimalnej wysokości dodatku z tytułu spraw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM

Lidia Marciniak

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak: - zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek publicznych i niepublicznych,- powierzenie i odwołanie funkcji kierowniczych w oświacie,- wychowanie przedszkolne,- dotacje dla szkół i placówek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym

Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku

Lidia Marciniak

Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów kształcenia zawodowego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli uczących zawodu, zasady finansowania. Znaczny obszar zmian dotyczy również

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Krzysztof Gawroński

Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów to zestaw wzorów i przykładów pism najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

Lidia Marciniak

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Od roku szkolnego 2018/19 zmienia się procedura awansu zawodowego nauczycieli, m.in.:- wydłużona została ścieżka awansu zawodowego,- ocenę dorobku zawodowego zastąpiono oceną pracy po zakończeniu stażu, a postępowanie egzaminacyjne zastąpiono postępowaniem kwalifikacyjny

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu

Lidia Marciniak

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.:- bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie nowych przepisów oraz przygotowywania i aktualizacji niezbędnych procedur i dokumentacji;- zasad powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówkach oświatowych;- przetwarzania danych a kwestii pracowniczych;- zasad korzystania z usług podmiotów zewnętrznych oraz przetwarzania przez

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny wzory dokumentów procedury

Joanna Lesińska

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danych osobowych - wiele obowiązków, wprowadzają nowe zakresy odpowiedzialności oraz sankcje finansowe za ich nieprzestrzeganie. W publikacji kompleksowo omówiono działania, jakie nal

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części

Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części

Lidia Marciniak

W publikacji Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady zostały omówione najważniejsze problemy związane z organizacją wycieczek szkolnych (krajowych i zagranicznych) w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, a także z kwalifikacjami oraz odpowiedzialnością opiekunów i kierownika wycieczki, ich zatrudnieniem oraz rozliczaniem czasu ich pracy. W opracowaniu zostały również przedstawione najważniejsze zasady organizacji wypoczynku - kolonie, półk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach zeszyt 3 część 1

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach zeszyt 3 część 1

Lidia Marciniak

Stan prawny: 1.04.2015 r. PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE Publikacja Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy oraz zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. Opracowanie poparte zostało orzecznictwem sądów powszechnych rozstrzygającym najbardziej kontrowersyjne problemy pojawiające się w tej tematyce. Ponadto zostało ono wzbogacone specjalistycznymi wzorami dokumentó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska