Ludwik Florek

- Prawo pracy Florek


Prawo pracy Florek

Prawo pracy Florek

Ludwik Florek

W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,praw i obowiązków pracowników,odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy,zbiorowego prawa pracy,pracowniczego ubezpieczenia społecznego.Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: czę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy Florek

Prawo pracy Florek

Ludwik Florek

Przedmowa do szesnastego wydania Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Uzupełnieniem jest pracownicze ubezpieczenie społeczne, pozostające w różnorodnych związkach z prawem pracy. Wskazuje on również na dyrektywy Unii Europejskiej, z których wywodzą się liczne przepisy polskie - go prawa pracy. Uwzględnia on wszystkie dotychczasowe zmiany prawa pracy, a także najnowsze orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy Florek Beck

Prawo pracy Florek Beck

Ludwik Florek

Siedemnaste wydanie książka z prawa pracy Florka przedstawia nowy stan prawny w zakresie umowy na czas określony, w tym zwłaszcza ograniczenia dopuszczalności jej zawierania, długości okresu wypowiedzenia umowy na czas określony czy odszkodowania za naruszenie przepisów o rozwiązywaniu tej umowy oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (powyższe zmiany wejdą w życie w lutym 2016 r.), jak również Rady Dialogu Społecznego. W książce

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Jakub Stelina

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowego prawa zatrudnienia. W książce przedstawiono najbardziej aktualne stanowisko w kluczowych zagadnieniach dotyczących zbiorowego prawa zatrudnienia, wynikaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks pracy Komentarz Florek

Kodeks pracy Komentarz Florek

Dorota Dzienisiuk

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.:- podniesienia progu liczebności zatrudnionych pracowników, od którego powstaje obowiązek pracodawcy ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,- nowych zasad wystawiania świadectwa pracy,- wprowadzenia wymogu f

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Witosz Aleksander

Niniejsza publikacja powstała na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora Jana Wojtyły na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zgromadzone teksty reprezentują niezwykle szerokie spektrum tematów, metodologii, gatunków, są bowiem rozprawami zakorzenionymi w różnych dziedzinach nauki, esejami, osobistym głosem skierowanym do Jubilata. Ta pojemna formuła odzwierciedla szeroki zakres działalności i zainteresowań badawczych Profesora, bogactwo Jego kontaktów

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy Florek Podręczniki Prawnicze

Prawo pracy Florek Podręczniki Prawnicze

Ludwik Florek

Przedmowa do szesnastego wydania Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Uzupełnieniem jest pracownicze ubezpieczenie społeczne, pozostające w różnorodnych związkach z prawem pracy. Wskazuje on również na dyrektywy Unii Europejskiej, z których wywodzą się liczne przepisy polskie - go prawa pracy. Uwzględnia on wszystkie dotychczasowe zmiany prawa pracy, a także najnowsze orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy Orzecznictwo

Prawo pracy Orzecznictwo

Florek Ludwik

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, artykułowym, chronologicznym oraz indeksem autorów glos i artykułów. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy

Prawo pracy

Florek Ludwik

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku „Prawo pracy” omówiono zagadnienia objete uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.: przedmiotu, funkcji, zasad i zródeł prawa pracy, powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy, odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy, praw i obowiązków pracowników, zbiorowego pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Indywidualne a zbiorowe prawo pracy

Indywidualne a zbiorowe prawo pracy

Ludwik Florek

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy stanowią dwa podstawowe działy tej dziedziny prawa. W założeniu indywidualne prawo pracy normuje stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami, zbiorowe natomiast - pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi czy innym przedstawicielstwem pracowników. Książka poświęcona jest zróżnicowanym relacjom pomiędzy nimi, co odnosi się zarówno do całości tych działów, jak i poszczególnych instytucji prawa pracy. Dotyczy to zwłaszcza układów zbi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska