Maciej Dercz

- Ustawa o działalności leczniczej Komentarz Dercz Wolters


Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz Dercz Wolters

Maciej Dercz

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami; zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych; relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz

Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz

Maciej Dercz

Komentarz przeznaczony jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianej ochrony zdrowia, pracowników podmiotów leczniczych oraz inspekcji: sanitarnej, farmaceutycznej i weterynaryjnej. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych prowadzących obsługę prawną tych podmiotów. Będzie mogła być także wykorzystana przez studentów administracji, prawa, zdrowia publicznego i kierunków medycznych. W komentarzu oz zdrowiu p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Maciej Dercz

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zawodowo związanych ze środowiskiem ochrony zdrowia, ale też dla urzędników administracji publicznej oraz prawników. Będzie cennym narzędziem dla wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu ochrony zdrowia oraz dla studentów. Dodatkowo autorzy zaproponowali sposoby interpretacji zagadnień i pojęć zawartych w komentowanej ustawie, które budzą najwięcej wątpliwości bądź też są niejednoznaczne. Dotyczy to zwłaszcza kwes

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o działalności leczniczej Komentarze LexisNexis

Ustawa o działalności leczniczej Komentarze LexisNexis

Maciej Dercz

Ustawa o działalności leczniczej jest kluczowym aktem normatywnym regulującym funkcjonowanie rynku ochrony zdrowia w Polsce. Zawiera przepisy o zasadach funkcjonowania podmiotów leczniczych, czasie pracy zatrudnionych w nich pracowników. Reguluje także problematykę rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, kontrolę i nadzór nad podmiotami leczniczymi oraz zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Do rąk Czytelnik

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

Maciej Dercz

Komentarz zawiera prawną analizę ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem problemów występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym. Wskazuje zadania zakładów opieki zdrowotnej wynikające nie tylko z omawianej ustawy, ale także z wielu innych aktów prawnych. W opracowaniu omówione zostały relacje zakładów opieki zdrowotnej z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia. Sz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska