Maciej Kaliński

- Szkoda na osobie Instytucje Prawa Prywatnego


Szkoda na mieniu i jej naprawienie

Szkoda na osobie Instytucje Prawa Prywatnego

Maciej Kaliński

Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących szkody na osobie uregulowanych w ustawie z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Autor dokonuje analizy na gruncie prawa polskiego oraz sięgając do rozwiązań przyjmowanych w obcych systemach prawnych, w szczególności omawia kwestie: pojęcia szkody na osobie, zasad i funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej, ustalenia rozmiaru szkody prawnie relewantnej, sposobów naprawienia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zobowiązania część szczegółowa Brzozowski

Zobowiązania część szczegółowa Brzozowski

Wojciech Kocot

Kontynuacja wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiono w nim zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów nazwanych, w tym zawieranych z udziałem konsumentów, a także między przedsiębiorcami. Problematyka prawa umów ukazana jest w aktualnym stanie prawnym, z przywołaniem najnowszego orzecznictwa oraz piśmiennictwa. W opracowaniu omówiono nowe regulac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zobowiązania część ogólna Brzozowski

Zobowiązania część ogólna Brzozowski

Adam Brzozowski

Podręcznik z części ogólnej zobowiązań jest przeznaczony dla słuchaczy studiów prawniczych, którzy kontynuują naukę prawa cywilnego. Będzie stanowił także pomoc dla praktyków obrotu cywilnoprawnego. Podręcznik Zobowiązania część ogólna przystępnie tłumaczy zagadnienia części ogólnej zobowiązań. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawia ich istotę, powstawanie, wykonanie, skutki niewykonania czy wygaśnięcia, a także takie kwestie, jak:- treść i rodza

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Adam Olejniczak

Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132) odnoszące się do określenia początku biegu trzyletniego terminu przedawnienia. Obecnie na równi z wiedz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck