Maciej Rogalski

- Podsłuch procesowy i pozaprocesowy Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych


Podsłuch procesowy i pozaprocesowy

Podsłuch procesowy i pozaprocesowy Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych

Maciej Rogalski

Książka o podsłuchu procesowym i pozaprocesowym stanowi pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego, będącego instytucją postępowania karnego, jak również podsłuchu pozaprocesowego stosowanego przez podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli operacyjnej. Autor książki Podsłuch procesowy i pozaprocesowy szczegółowo omawia stosowanie podsłuchu z uwzględnieniem problematyki: przedmiotu i podmiotu kontroli; wypadków niecierpiących zwłoki; o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Komentarze Becka

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciwko nim przestępstwom. Prezentowana pozycja – Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Komentarze Becka

Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbowy prawie 15 000 funkcjonariuszy Straży Granicznej – jest zatem dla funkcjonariuszy Straży Granicznej niczym Kodeks pracy dla pracowników. Ponadto w niektórych aspektach reguluje ona sytuacje prawną rodzin funkcjonariuszy. Ustawa o Straży Granicznej Komentarz w sposób kompleksowy prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Bartłomiej Opaliński

Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działalność dwóch z pięciu polskich służb specjalnych, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie kwestii dotyczących m.in.:- uprawnień, obowiązków i praw funkcjonariuszy Agencji Bezpi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kontrola korespondencji

Kontrola korespondencji

Maciej Rogalski

W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej, której częścią jest uzyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W monografii zostały sformułowane wnioski oraz propozycje zmian w obecnych uregulowaniach prawnych o charakterze nie tylko mater

Wydawnictwo: C.H. Beck

Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Brzeziński Piotr

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnienia gromadze

Wydawnictwo: C.H. Beck

Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Brzeziński Piotr

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnienia gromadze

Wydawnictwo: C.H. Beck

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym Komentarz

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym Komentarz

Maciej Rogalski

Prezentowana książka jest komentarzem do dwóch noweli prawa telekomunikacyjnego: * ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji oraz * ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Obie nowele przyniosły bardzo istotne zmiany dla rynku telekomunikacyjnego, przede wszystkim w postaci p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Proces karny Część szczególna

Proces karny Część szczególna

Grażyna Artymiak

Podręcznik omawia główne tendencje rozwojowe procesu karnego, problemy teoretyczne i interpretacyjne powstające na tle unormowań kodeksu postępowania karnego z 1997 roku wraz z jego licznymi już nowelizacjami. Publikacja powstała zgodnie z zamysłem nieżyjącego już Profesora Zbigniewa Sobolewskiego. Jej autorzy – współpracownicy Profesora – dokończyli rozpoczętą przez niego pracę. Podręcznik Proces karny. Część szczególna jest uzupełnieniem pierwszej części Proces karn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Proces karny Część ogólna

Proces karny Część ogólna

Grażyna Artymiak

Podręcznik na rok 2012 omawia główne tendencje rozwojowe procesu karnego, problemy teoretyczne i interpretacyjne powstające w związku z unormowaniami często nowelizowanego kodeksu postępowania karnego z 1997 roku. Publikacja powstała zgodnie z zamysłem nieżyjącego już Profesora Zbigniewa Sobolewskiego. Jej autorzy - współpracownicy Profesora - dokończyli rozpoczętą przez niego pracę. Podręcznik Proces karny. Część ogólna uzupełnia jego druga część - Proces karny. C

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska