Magdalena Bar

- Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz


Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Anna Reda Ciszewska

W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962), które weszły w życie 1.06.2017 r. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych. W komentarzu autorki omówiły m.in. zmiany, które dotyczą:- ogranic

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo ochrony środowiska Komentarz Beck

Prawo ochrony środowiska Komentarz Beck

Magdalena Bar

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny niniejsza książka pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: ochrony jakości i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska, pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Uczenie się przez życie

Uczenie się przez życie

Solarczyk Ambroziak Ewa

Temat książki usytuować można w różnych perspektywach: przeobrażeń w sferze pracy, zmian we wzorach przebiegu karier, rozwoju człowieka dorosłego, edukacyjnych wyzwań współczesnego świata. Refleksje nad kategoriami pojęciowymi ujętymi w tytule książki budują jej strukturę. W ujęciu całościowym rozdziały prezentują szeroki ogląd tematu, równocześnie jednak ukazują też różnorodne te teoretyczne podejścia do omawianych zagadnień z autorskim ustosunkowaniem się do

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

Prawo ochrony środowiska Komentarz

Prawo ochrony środowiska Komentarz

Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz

Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz

Rycak Artur

Komentarz do ustawy skierowany jest do szeroko rozumianego środowiska samorządu terytorialnego, w tym pracodawców i pracowników samorządowych, organów samorządu terytorialnego, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów kierunków prawo i administracja, pracowników naukowych i legislatorów. Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem wszystkich przepisów i instytucji zawartych w samorządowym prawie urzędniczym. W

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Czas pracy kierowców Zagadnienia prawne i praktyczne

Czas pracy kierowców Zagadnienia prawne i praktyczne

Rycak Magdalena Barbara

Książka stanowi kompleksowe omówienie całości problematyki dotyczącej czasu pracy kierowców. Prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi stoją pracodawcy zatrudniający kierowców. Autorka omawia tę kwestię ze szczególnym uwzględnieniem m.in. takich zagadnień jak: - podróże służbowe kierowców, - planowanie przerw w czasie pracy i w czasie prowadzenia pojazdu, - planowanie okresów dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz -

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskich

Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskich

Helena Strzemieńska

Przedmiotem prezentowanej publikacji jest organizacja czasu pracy w krajach przyjętych do Unii Europejskiej w 2004 r. Problemy czasu pracy w krajach Europy Zachodniej były tematem wcześniejszych publikacji Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Dotyczyły one krajów starej Unii (EU-15) i zawierały tylko krótką wzmiankę o dalszym poszerzeniu Unii w 2004 r., do której weszło dziesięć krajów, w tym Polska. Opracowanie niniejsze zostało ograniczone do ośmiu krajów z dziesięciu przyjęt

Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych