Maksymilian Pazdan

- Prawo prywatne międzynarodowe Pazdan wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce


Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Pazdan wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce

Maksymilian Pazdan

Podręcznik z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Oprócz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. w książce uwzględniono kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne. Najważniejsze z nich - rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. - jest obecnie głównym źródłem prawa w zakresie spraw spadkowych. Unormowano w nim: - jury

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo spółek handlowych Tom 2A

Prawo spółek handlowych Tom 2A

Andrzej Szumański

Prawo spółek handlowych ze względu na obszerność i rozległość omawianej tematyki jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Handlowego – Tomu 2A i 2B. Pierwsze rozdziały tomu 2A Systemu Prawa Handlowego odnoszą się do problematyki ogólnej prawa spółek i w sposób systematyczny pozwolą czytelnikowi uporządkować oraz poszerzyć wiedzę z zakresu: źródeł prawa, celu, funkcji oraz zastosowania spółki handlowej; tworzenia spółek, ich przekształceń, a także zagad

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Krzysztof Pietrzykowski

W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom;- mieniu;- czynnościom prawnym i zagadnieniom takim jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń;- własności (tre

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

Duże Komentarze Becka

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela lub dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, umów nazwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Nowe europejskie prawo spadkowe

Nowe europejskie prawo spadkowe

Jacek Górecki

Książka kompleksowo omawia najważniejsze zagadnienia uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (tzw. rozporządzeniu spadkowym). Jego przepisy będą miały zastosowanie do rozpatrywania i rozstrzygania spraw spadkow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski

Krzysztof Pietrzykowski

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela lub dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, umów nazwanych (m.in. sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, pożyczka, zlecenie), prawa spadkowego (zostały omówione zagadnienia takie jak: forma testamentu, zapis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2 + Pisma procesowe w sprawach cywilnych

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2 + Pisma procesowe w sprawach cywilnych

Krzysztof Pietrzykowski

Siódme wydanie Becka zawiera pogłębione i rozszerzone omówienie przepisów Kodeksu, z odniesieniem się do najbardziej aktualnych poglądów doktryny oraz najnowszego orzecznictwa. Komentarz został uzupełniony komentarzem do ustawy z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające KC (Dz. U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), zawierających normy intertemporalne. Mają one ciągle bardzo praktyczne znaczenie, gdyż pozwalają na ocenę, które normy prawne (z dawnej czy nowej ustawy) należy w danej sytuac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088

Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088

Krzysztof Pietrzykowski

Komentarz do tomu II prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. Szóste wydanie uwzględnia dziesięć zmian Kodeksu cywilnego od poprzedniego wydania Komentarza. Obecne wydanie komentarza zawiera omówienie zmian dotyczących: umowy o roboty budowlane przez wprowadzenie instytucji zabezpieczenia – gwarancji zapłaty, która zabezpiecza wierzytelności wykonawcy do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy; umowy naj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck