Marcin Miemiec

- Materialne prawo administracyjne Miemiec


Materialne prawo administracyjne Miemiec

Materialne prawo administracyjne Miemiec

Marcin Miemiec

Podręcznik zawiera analizę najważniejszych zagadnień administracyjnego prawa materialnego. Z uwagi na obszerność tej dziedziny prawa skupiono się na najistotniejszych kwestiach, takich jak: obywatelstwo i status cudzoziemców, związki wyznaniowe, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarka gruntami, prawo budowlane czy swoboda działalności gospodarczej. W podręczniku omówiono podstawy prawne przedstawionych zagadnień, zakres przedmi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Marcin Miemiec

W opracowaniu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach przedstawiono zagadnienia dotyczące instytucji i czynności procesowych postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego. Przyjęta konwencja prezentacji materiału w formie pytań i odpowiedzi umożliwia usystematyzowanie wiedzy oraz szybkie i efektywne przyswojenie obszernego materiału z tego zakresu. W obecnym wydaniu zostały uwzględnione wszystkie istotne zmiany w us

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

GMINA W SYSTEMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ REPUBLIKI FEDERALN

GMINA W SYSTEMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ REPUBLIKI FEDERALN

Marcin Miemiec

Autor wyraża nadzieję, że analiza przedstawionego katalogu problemów da odpowiedź na pytanie, jaka jest pozycja gminy w złożonym organizacyjnie i zadaniowo systemie współczesnej niemieckiej administracji publicznej, a informacje i przemyślenia zawarte w pracy przyczynią się nie tylko do lepszego poznania prawnej struktury niemieckiego samorządu terytorialnego, ale także do wzbogacenia refleksji teoretycznej nad polskim prawem samorządu terytorialnego.

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław