Marek Świerczyński

- Leczenie biologiczne a prawa pacjenta


Leczenie biologiczne a prawa pacjenta

Leczenie biologiczne a prawa pacjenta

Marek Świerczyński

Publikacja porządkuje dotychczasowy stan wiedzy na temat terapii biologicznych i leków biopodobnych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Internet

Internet Przetwarzanie danych osobowych Processing of personal data

Kamil Czaplicki

Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W kształtowaniu standardów ochrony godności osób, których dane są przetwarzane, Europa jest liderem. Umacniają to unijne regulacje z 2018 roku, eksponując mniej wymogi formalne a bardziej zasadę rozliczalności administratorów danych za respektowanie zasad ochrony oraz wprowadzając sankcje za ł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Telemedycyna i e-Zdrowie

Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka

Irena Lipowicz

Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności. W monografii szczegółowo omówiono transformację cyfrowej opieki zdrowotnej oraz szeroko pojęte e-zdrowie, na które składa się m.in.:- teleopieka,- elektroniczna dokumentacja medyczna,- e-administracja ochrony zdrowia,- zdalne e-usługi na rzecz pacjenta,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Maciej Kawecki

Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reformy ochrony danych osobowych było przyjęcie regulacji, które będą aktualne, mimo ciągłego rozwoju nowych technologii. Powyższe mogło być zrealizowane wyłącznie poprzez nadanie postanowieniom rozporządzenia na tyle ogólnej treści, by mogły one być skuteczne w niemal każdym przypadku. Wiąże się to jednak z ogromną trudnością w ich wykładni. Książka jest pierwszą tego typu pozycją na rynku, ma

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Biologiczne produkty lecznicze Aspekty prawne

Biologiczne produkty lecznicze Aspekty prawne

Marek Świerczyński

Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych. Ponadto będzie przydatna pracownikom m.in. Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia. Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych stanowiących jedną z najważniejszych innowacji w dziedzinie medycyny. Zawiera ana

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Kinga Flaga Gieruszyńska

W książce oprócz zagadnień z zakresu informatyzacji omówiono także problematykę mediów elektronicznych dotyczącą m.in.:- wpływu rozporządzenia eIDAS na prawo polskie (wpływ rozporządzenia na polskie prawo prywatne oraz na skuteczność elektronicznych pism procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym; możliwość wykorzystania pieczęci elektronicznej; identyfikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym);- ochrony danych osobowych w UE (nowe rozporządzenie ogólne w spr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo farmaceutyczne Krekora

Prawo farmaceutyczne Krekora

Magdalena Krekora

Wraz z obszernym zbiorem aktów prawnych zamieszczonych na płycie CD. W publikacji omówiono podstawowe pojęcia prawa farmaceutycznego oraz problemy prawne związane z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, prowadzeniem badań klinicznych, wytwarzaniem i reklamą produktów leczniczych, obrotem produktami leczniczymi, w tym z ustalaniem ich cen. Ważną częścią książki prawa farmaceutycznego jest problematyka dotycząca ochrony praw własności intelektualnej w związku z prawem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe

Marek Świerczyński

Pytania testowe zamieszczone w niniejszym opracowaniu odnoszą się do wybranych instytucji i zagadnień z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Jest to publikacja ściśle powiązana z podręcznikiem Prawo prywatne międzynarodowe autorstwa Maksymiliana Pazdana (wydanie XIII, LexisNexis, Warszawa 2010). Zawiera testy wielokrotnego wyboru ułożone w porządku odpowiadającym kolejności omawianych zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego w przywołanym wyżej podręczniku wraz z kluc

Wydawnictwo: LexisNexis Polska