Marek Andrzejewski

- Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych


Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Marek Andrzejewski

Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tych ob­szarów wiedzy. W programach studiów na tych kierunkach są prowadzone zajęcia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rodzi­ny, a na resocjalizacji (chociaż nie tylko) również z zakresu prawa karnego i postępowania w spr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo rodzinne i opiekuńcze Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze Andrzejewski

Andrzejewski Marek

Skrypty Becka prezentują obszerną i doniosłą merytorycznie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowana przez zespół problemowy prawa rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. W Skrypcie „Prawo rodzinne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo własności przemysłowej komentarz

Prawo własności przemysłowej komentarz

Kostański

Książka zawiera kompleksową analizę rozwiązań zawartych w ustawie, zarówno w części materialnoprawnej, jak i w części proceduralnej (postępowanie przed Urzędem Patentowym RP, dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym). Drugie wydanie Komentarza zostało poprawione i uzupełnione, uwzględnione zostały także wydane w okresie ostatnich trzech lat orzeczenia zarówno sądów powszechnych, jak i sądów administracyjnych. Komentarz zawiera omówienie wszystkich zmian, które wesz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck