Marek Młodecki

- Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy - najbardziej aktualny komentarz


Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2020 roku ujednolicony tekst ustawy - najbardziej aktualny komentarz

Marek Młodecki

W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową:- zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, - zmiany w zakresie zatrudnienia nauczycieli na podstawie umów o pracę na czas określony, - wprowadzenie dodatku za wychowawstwo klasy oraz świadczenia na start, - zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, - m

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem praktyczny komentarz z przykładami, orzecznictwem i wzorami dokumentów

Marek Młodecki

W komentarzu o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczycielami, w tym m.in.: ustawowe przesłanki zatrudniania nauczyciela, czynności prawne związane z nawiązywaniem stosunku pracy z nauczycielem,zakres informacji, których pracodawca może żądać od nauczyciela w związku z nawiązywaniem stosunku pracy, zatrudnianie w celu odbycia stażu

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz

Marek Młodecki

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W komentarzu uwzględniono ważne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym m.in.:- zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela,- obowiązek doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły,- nowy składnik wynagrodzenia „dodatek z

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Marek Młodecki

Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono szereg ważnych zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. oraz 1 września 2020 r. W publikacji omówiono zmiany dotyczące:- awansu zawodowego, w tym: zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela, wydłużenie czasu koniecznego dla uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego;- praw i obowiązków nauczycieli, m.in. obowiązek doskonalenia zawodo

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK