Marek Mozgawa

- Kodeks karny Komentarz Mozgawa 2019


Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Kodeks karny Komentarz Mozgawa 2019

Magdalena Budyn Kulik

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówione m.in. zmiany dokonane nowelizacjami Kodeksu, w tym dotyczące:penaliz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Naruszenie miru domowego

Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego

Marek Mozgawa

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego, takie jak: analiza ustawowych znamion art. 193 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pojęcia „uprawnionego”), zagadnienia zbiegu przepisów, relacje zachodzące między naruszeniem miru domowego a wybranymi ko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Duże Komentarze Becka

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustawy, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Marek Mozgawa

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówone m.in. bardzo istotne zmiany dokonane ustawą z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektóryc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Marek Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując analizy prawno-porównawczej) i aktualne orzecznictwo, a także poglądy doktryny omówiona został

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne materialne część ogólna

Prawo karne materialne część ogólna

Marek Mozgawa

Publikacja z prawa karnego materialnego jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji, a także praktyków głównie aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Książka stanowi kompletny i aktualny - z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji kodeksu karnego od czasu ukazania się poprzedniego wydania - wykład części ogólnej prawa karnego, który obejmuje: wiadomości wstępne, naukę o ustawie karnej, naukę o przestępstwie oraz nau

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Szwaja Janusz

Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustawy, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

rawo autorskie i prawa pokrewne Zarys wykładu

Prawo autorskie i prawa pokrewne Zarys wykładu

Maria Poźniak Niedzielska

Podręcznik omawia kompleksowo zagadnienia prawa autorskiego: przedmiot (utwór, kategorie dzieł, zbiory i opracowania cudzych utworów), podmiot ochrony praw autorskich (twórca, współtwórca) oraz treść prawa autorskiego (m.in. prawa do korzystania z utworu, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek osobisty i publiczny, np. w celach informacyjnych, oświatowych, naukowych, gospodarczych, prawo cytatu). Książka porusza kwestie wykonywania autorskich praw majątkowych (oraz ich ochro

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta