Marek Wierzbowski

- Prawo budowlane Komentarz Wierzbowski


Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz Wierzbowski

Marek Wierzbowski

W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazują, jakie działania powinien podejmować inwestor budowlany, by osiągnąć zamierzony efekt bez konieczności wchodzenia w spory z organami administracji publicznej, prezentując również merytory

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo budowlane Komentarz Lex

Prawo budowlane Komentarz Lex 2021

Marek Wierzbowski

W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazują, jakie działania powinien podejmować inwestor budowlany, by osiągnąć zamierzony efekt bez konieczności wchodzenia w spory z organami administracji publicznej, prezentując również merytory

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem Ochrony Konkurencji) i postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej. Czytelnik otrzymuje pracę pokrywającą cały, podstawowy obszar postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser Wierzbowski 2021

Roman Hauser

Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: właściwości organów; wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego; postępowania uproszczonego, ugody, decyzji administracyjnej; przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych; opłat i kosztów postępowania. mediacji w postępowaniu administracyjnym, tzw. milczącego załatwienia sprawy. Ponadto uwzględniono zmiany wynikające z: ustawy z 16.5.2019 r., k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie administracyjne egzekucyjne i sądowo-administracyjne

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski

Marek Wierzbowski

W Meritum z postepowania administracyjnego uwzględniono najnowsze regulacje dotyczące zwalczania skutków padnemii COVID-19 oraz wynikające z tych aktów nowelizacje obowiązujących ustaw. Celem publikacji jest kompleksowe, przystępne i przejrzyste przedstawienie zagadnień wszczęcia, przebiegu oraz zakończenia postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi – wskazujące prawidłowy sposób interpretacji i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne Hanna Gronkiewicz Waltz

Marek Wierzbowski

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej. W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: przedsiębiorca, gospodarka komunalna,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustrojowe Prawo administracyjne

Prawo administracyjne Wierzbowski Jagielski

Jacek Jagielski

Książka z prawa administracyjnego obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w książce wyd. Wolters m.in. zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, oraz problematykę związaną z integracją europejską. W celu ułatwienia nauki w książce z prawa administracyjne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz

Tomasz Filipowicz

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, często określany mianem ustawy środowiskowej, uwzględnia naj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

MERITUM Inwestycje budowlane

MERITUM Inwestycje budowlane Omówienie realizacji inwestycji budowlanych

Ewa Boguta

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części:- opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem reżimu specustaw, po projekt budowlany i zagadnienia odpowiedzialności pos

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Hauser Wierzbowski Beck

Duże Komentarze Becka

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności: właściwość i skład sądów administracyjnych, strony – ich zdolności sądowej i procesowej, uczestników postępowania i pełnomocnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck