Marek Wierzbowski

- MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne data wydania i wysyłki 30.06.2020 roku


Postępowanie administracyjne egzekucyjne i sądowo-administracyjne

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne data wydania i wysyłki 30.06.2020 roku

Marek Wierzbowski

Opracowanie prowadzi Czytelnika przez kolejne możliwe stadia sprawy administracyjnej: najpierw postępowanie przed organem administracji z możliwością zaskarżenia decyzji administracyjnej drogą odwołania, następnie możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zaskarżenie tego wyroku przez złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i wreszcie przymusowe wykonanie decyzji administracyjnej, czyli „egzekucję”.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0,00 zł 0

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Marek Wierzbowski

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej. W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: przedsiębiorca, gospodarka komunalna,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz

Tomasz Filipowicz

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, często określany mianem ustawy środowiskowej, uwzględnia naj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 165.84 zł 189

MERITUM Inwestycje budowlane

MERITUM Inwestycje budowlane Omówienie realizacji inwestycji budowlanych

Ewa Boguta

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części:- opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem reżimu specustaw, po projekt budowlany i zagadnienia odpowiedzialności pos

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser Wierzbowski 2020

Roman Hauser

Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: właściwości organów; wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego; postępowania uproszczonego, ugody, decyzji administracyjnej; przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych; opłat i kosztów postępowania. mediacji w postępowaniu administracyjnym, tzw. milczącego załatwienia sprawy. Ponadto uwzględniono zmiany wynikające z: ustawy z 16.5.2019 r., k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 310.29 zł 349

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Hauser Wierzbowski Beck

Duże Komentarze Becka

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności: właściwość i skład sądów administracyjnych, strony – ich zdolności sądowej i procesowej, uczestników postępowania i pełnomocnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Proces inwestycji budowlanych

Proces inwestycji budowlanych

Alicja Plucińska Filipowicz

Książka zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy - wybitni znawcy omawianej tematyki - przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki. Poddają analizie nie tylko rozwiązania prawne, ale także ich skutki, proponują najbardziej odpowiednią wykładnię tych regulacji oraz sposoby praktycznego ich wykorzystania. W książce omówiono m.in. zagad

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Marek Wierzbowski

Książka z prawa administracyjnego wyd. Wolters przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów. Książka prawo administracyjne obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy do

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o grach hazardowych

Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Przekrojowa analiza prawna zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem Ochrony Konkurencji) i postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej. Czytelnik otrzymuje pracę pokrywającą cały, podstawowy obszar postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck