Marzena Czarnecka

- Prawo energetyczne komentarz


Prawo energetyczne komentarz

Prawo energetyczne komentarz

Duże Komentarze Becka

Niniejsza pozycja stanowi pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie. W komentarzu zaprezen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo konsumenckie w praktyce

Prawo konsumenckie w praktyce

Marzena Czarnecka

Nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 17.4.2016 r. jako że znacząco zwiększa poziom ochrony praw konsumentów na rynkach, a szczególnie na rynkach usług finansowych. Głównie jej rozwiązaniom oraz potencjalnym kierunkom i problemom jej stosowania poświęcona była Krajowa Konferencja Konsumencka, zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej

Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej

Marzena Czarnecka

Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa. Dynamiczny rozwój rynku w Polsce, w tym dokonujące się zmiany na rynku energii elektrycznej, wzrost konkurencji na tym rynku a jednocześnie kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego, społeczeństwa masowej konsumpcji stwarzają zapotrzebowanie na analizy zachowań kon

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 178.42 zł 199

Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Witosz Aleksander

Niniejsza publikacja powstała na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora Jana Wojtyły na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zgromadzone teksty reprezentują niezwykle szerokie spektrum tematów, metodologii, gatunków, są bowiem rozprawami zakorzenionymi w różnych dziedzinach nauki, esejami, osobistym głosem skierowanym do Jubilata. Ta pojemna formuła odzwierc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck