Marzenna Kałka

- Jak korzystać z uproszczeń unijnego kodeksu celnego


Jak korzystać z uproszczeń unijnego kodeksu celnego

Jak korzystać z uproszczeń unijnego kodeksu celnego

Marzenna Kałka

Nowe przepisy tzw. pakietu unijnego kodeksu celnego obowiązujące od maja 2016 r. wprowadziły nowe uproszczenia celne oraz zmiany w zakresie stosowania dotychczasowych uproszczeń. Wprowadzono uproszczone zgłoszenie celne zamiast dotychczasowego zgłoszenia niekompletnego i uproszczonego. Obecnie zgłoszenie celne może zostać złożone także w formie wpisu do rejestru prowadzonego przez zgłaszającego. Całkowicie nowymi uproszczeniami na gruncie prawa unijnego są: odprawa scentralizowan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym

Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym

Marzenna Kałka

Nowe unijne i krajowe prawo celne (obowiązujące od 20 sierpnia 2016 r.) wprowadziło nowy tryb prowadzenia postępowań celnych w oparciu o przepisy Unijnego Kodeksu Celnego i znacznie ograniczyło stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej. W książce opisano dokładnie nową procedurę wydawania decyzji, wpływ szeregu nowych przepisów proceduralnych na koncepcję postępowania celnego m.in. prawo do bycia wysłuchanym, tryby nadzwyczajne funkcjonujące w postępowaniu celnym zupełnie od

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Procedury celne w unijnym kodeksie celnym

Procedury celne w unijnym kodeksie celnym

Marzenna Kałka

W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego funkcjonowanie procedur celnych uległo istotnym zmianom. Zrezygnowano z dotychczasowego podziału na przeznaczenia celne i procedury celne, na nowo usystematyzowano i przebudowano procedury celne: dopuszczenia do obrotu, wywóz oraz tzw. procedury specjalne. Z każdą procedurą celną wiążą się inne obowiązki lub przywileje dla osoby dokonującej obrotu towarowego. Książka stanowi próbę zebrania i omówienia pods

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Wspólnotowy kodeks celny

Wspólnotowy kodeks celny

Marzenna Kałka

Najistotniejsze elementy polityki celnej Unii Europejskiej - Wspólnotowy Kodeks Celny, jego miejsce we wspólnotowym systemie prawnym oraz plany dalszego rozwoju przepisów celnych stojących na straży integralności wspólnego rynku - oto główne tematy niniejszego opracowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu autorów w doradztwie w zakresie handlu zagranicznego i przepisów celnych publikacja ma praktyczny i przystępny charakter. Zespół Podatków Pośrednich PricewaterhouseCoopers o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatek akcyzowy 2019 Leksykon Unimex

Podatek akcyzowy 2020 Leksykon Unimex

Marzenna Kałka

Szeroko przedstawia zmiany, które weszły w życie w 2012 roku oraz zmiany, które będą obowiazywały od 2013 roku. W leksykonie znajdziesz: - nowe stawki podatku akcyzowego, - opodatkowanie akcyza wegla i koksu, - zwolnienia w podatku akcyzowym, - sposób obliczania akcyzy, - wyjasnienie kwestii opodatkowania akcyza energii elektrycznej budzacych watpliwosci interpretacyjne, - najciekawsze interpretacje Krajowej Informacji Podatkowej oraz najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych w zakr

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Wspólnotowy kodeks celny

Wspólnotowy kodeks celny

Izabella Ratusińska

Najistotniejsze elementy polityki celnej Unii Europejskiej ? Wspólnotowy Kodeks Celny, jego miejsce we wspólnotowym systemie prawnym oraz plany dalszego rozwoju przepisów celnych stojących na straży integralności wspólnego rynku ? oto główne tematy niniej

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Wspólnotowy kodeks celny Komentarz

Wspólnotowy kodeks celny Komentarz

Marzenna Kałka

Klasyczny komentarz do poszczególnych przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, opatrzony licznymi odniesieniami do wspólnotowych przepisów wykonawczych, jak również do przepisów polskiego Prawa celnego. Komentarz prezentuje poglądy autorów, uwzględniając ważniejsze publikacje literatury przedmiotu oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu autorów w codziennym stosowaniu przepisów prawa celnego, publikacja ma praktyczny i przy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex