Michał Kowalski

- Metodyka pracy w sądach administracyjnych


Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Metodyki Becka

Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:- czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),- postępowanie w I instancji, czyli właściwość sądu, dopuszczalność skargi, podstawy wyłączenia sędziego, braki formalne, wstrzymanie wykon

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny 2020 wrzesień

Dariusz Dwojewski

Publikacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym (wrzesień 2019 r.). Uwzględnia w szczególności przepisy nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego, które zostało opublikowane tu

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Kalendarz Oświatowy 2020/2020

Kalendarz Oświatowy 2020

Michał Kowalski

Praktyczny i elegancki Kalendarz Oświatowy na rok szkolny 2017/2018 Niezbędny w pracy każdego dyrektora, nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Przygotowany pod okiem eksperta z dziedziny prawa oświatowego. Dodatkowo znajdziesz w nim terminarz na każdy miesiąc, zawierający uporządkowane informacje z podziałem na dzień realizacji, zadanie i podstawę prawną.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 0,00 zł 0