Monika Augustyniak

- Prawo administracyjne Zdyb Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego


Prawo administracyjne Zdyb

Prawo administracyjne Zdyb Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego

Monika Augustyniak

W drugim wydaniu podręcznika uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne, jakie miały miejsce od czasu ostatniego wydania, a także uzupełniono książkę o nowe treści dotyczące sądowej i pozasądowej kontroli administracji publicznej oraz urzędów centralnych. Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie dotyczące

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Skarbnik korporacyjny

Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism

Monika Augustyniak

Książka zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z pozycją prawną skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwestii dotyczących wyboru, odwołania, zadań i kompetencji oraz jego odpowiedzialności prawnej. Przedstawia wiele przykładów i propozycji rozwiązań, a także wzory dokumentów z komentarzem w zakresie omawianej problematyki. W opracowaniu omówiono takie tematy, jak: wymagania kwalifikacyjne na stanowisko skarbnika, zasady obsadzania i odwoływania

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików

Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich z wzorami dokumentów

Monika Augustyniak

Książka omawia zagadnienia dotyczące organizacji wewnętrznej organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem kluczowych elementów ich ustroju i funkcjonowania w strukturze gminy, powiatu i województwa, w tym m.in.: zasady wyboru i odwołania organu stanowiącego oraz wykonawczego w strukturze gminy, powiatu, województwa, podstawowe zadania i kompetencje organów stanowiących, a także relacje między tymi organami, organizację i funkcjonowanie klubów r

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wybory samorządowe 2020 Zagadnienia praktyczne i schematy działań

Wybory samorządowe Zagadnienia praktyczne i schematy działań

Monika Augustyniak

W książce kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszczególnych etapów wyborczych i środków zaskarżania, jakie przysługują wyborcy, w tym m.in: – tworzenie obwodów głosowania oraz rejestru i spisu wyborców, – zarządzenie wyborów do rad/sejmików, liczba radnych i zgłaszanie kandydatów na radnych – protesty wyborcze, – wygaśnięcie mandatu radnego, wójta, burm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wybory samorządowe Komentarz

Wybory samorządowe Komentarz

Monika Augustyniak

W komentarzu zostały kompleksowo omówione przepisy Kodeksu wyborczego w zakresie samorządowej problematyki wyborczej. Zawiera on analizę problematyki dotyczącej wyborów samorządowych – od ogólnych regulacji wyborczych po zagadnienia szczegółowe dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Całość opracowania wieńczy komentarz do przepisów karnych związanych z procesem wyborczym. Autorzy ko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska