Motowilczuk Izabela

- Ewidencja pozabilansowa po zmianach


Ewidencja pozabilansowa po zmianach

Ewidencja pozabilansowa po zmianach

Motowilczuk Izabela

Ósmy z serii Poradników dotyczy ewidencji pozabilansowej prowadzonej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na kontach zespołu 9, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont, w rozporządzeniu w sprawie planu kont dla organów podatkowych JST, a także na kontach pozabilansowych służących do ewidencji operacji gospodarczych niemających wpływu na wielkość aktywów i pasywów jednostki. Konta pozabilansowe s

Wydawnictwo: Infor

Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenieZespół 5 Koszty według typu działalności i ich

Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.Zespół 5 - Koszty według typu działalności i ich

Motowilczuk Izabela

Piąty z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach dwóch zespołów: 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie oraz 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.: - na czym polega ujmowanie kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym, - na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach zespołów 4 i 5, - w jaki sposób tworzyć zakładowy plan kont dla zespołów 4 i 5, - w jaki s

Wydawnictwo: Infor

Zespół 3

Zespół 3

Motowilczuk Izabela

Miesięczny przegląd nowości - Mechanizm podzielonej płatności – dostosowanie przepisów - Z orzecznictwa GKO: Przesłanki złagodzenia wymiaru kary lub odstąpienia od jej wymierzenia - Odbiurokratyzowanie sprawozdawczości JST - Rezygnacja z opłaty komorniczej i wprowadzenie opłaty egzekucyjnej – projekt zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów - Wyjaśnienie MF: Jak księ

Wydawnictwo: Infor

Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia po zmianach

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia po zmianach

Motowilczuk Izabela

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlateg

Wydawnictwo: Infor

Zespół 1

Zespół 1

Motowilczuk Izabela

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlateg

Wydawnictwo: Infor

Zespół 0

Zespół 0

Motowilczuk Izabela

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlateg

Wydawnictwo: Infor

Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 2

Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 2

Motowilczuk Izabela

- Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany dotyczące deklaracji podatkowych oraz obowiązek dokonywania zapłaty w transakcjach handlowych niezwłocznie po doręczeniu faktury – planowane zmiany ustaw ? Informacja NIK o wycenie i windykacji należności niepodatkowych Skarbu Państwa ? Podwyższenie kwoty limitu z 3500 zł do 10 000 zł – planowana nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych ? Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu wykonywa

Wydawnictwo: Infor

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Motowilczuk Izabela

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, poprzez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie, a także rozwiązania praktycznych problemów przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą technik informatycznych. Ponadto zamieszczono wzory dokumentów inwentaryzacyjnych wraz z dokładną instrukcją i przykładami ich wypełniania. Dopełnienie całości stanowi treść nowego stanowiska KSR

Wydawnictwo: Infor

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Motowilczuk Izabela

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie. Wskazano rozwiązania praktycznych problemów przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą technik informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik przeprowadzania spisów z natury przy wykorzystaniu sczytywania danych zawartych w kodach paskowych i etykietach kodowanych elektromagnetycznie.

Wydawnictwo: Infor

Polityka rachunkowości najczęstsze błędy

Polityka rachunkowości - najczęstsze błędy

Motowilczuk Izabela

Miesięczny przegląd nowości ? Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont ? Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 – UWAGA NOWE WYJAŚNIENIE! ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej bez paragrafu 492 dotyczącego rozliczeń VAT ? Nowa kwota bazowa do ustalenia wysokości dotacji na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej ? Utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości ? Zmiany w uofp – wyłączenia

Wydawnictwo: Infor