Paweł Borszowski

- Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski


Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski

Paweł Borszowski

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego: od podstawowych pojęć, takich jak: podatek, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego; do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, poszczególne rodzaje podatków i opłaty

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ordynacja Podatkowa nowości na 2020 rok

Ordynacja Podatkowa nowości na 2020 rok

Barbara Adamiak

Książka o ordynacji podatkowej zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2018, poz. 800 ze zm.), które weszły w życie w 2019 r., ale także tych, które obowiązują z dniem 25 listopada 2018r. Autorzy poddają zatem analizie zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej, jakie są konsekwencją wprowadzenia do systemu prawnego ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika

Paweł Borszowski

Publikacja dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 roku klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej, które w tak dużym zakresie unormowań dotyka jednego z najistotniejszych zagadnień dla całego prawa podatkowego. Ustawodawca tworząc regulacje tej klauzuli posługuje się środkami techniki prawodawczej zapewniającymi elastyczność. Stąd też szczególną uwagę Autor poświęca analizie tych środków tec

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec

Miemiec Wiesława Maria

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet środków eur

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Sprawozdania podatkowe

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

Aleksandra Bieniaszewska

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie składa się z dwóch części:I. Informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości zgodnie z treścią uchwał rad gmin obowiązujących na terenie danej gminy w roku podatkowym, w którym jest sporządzane

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz

Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz

Paweł Borszowski

Komentarz do spadków i darowizn omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. Wśród nich są:- Objęcie opodatkowaniem nieodpłatnego nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność.- Ograniczenie zakresu zwolnienia od podatku z tytułu nabycia własności nieruchomości stan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego

Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego

Paweł Borszowski

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie instytucji zobowiązania podatkowego w płaszczyźnie jego poszczególnych elementów, tj. podmiotu, przedmiotu i treści. W dotychczasowym dorobku literatury prawa podatkowego nie było pozycji, która przedstawiała wyłącznie strukturę zobowiązania podatkowego. W poszczególnych rozdziałach dokonuje się więc analizy zarówno podmiotów, tj. przede wszystkim dłużnika podatkowego (podatnika) oraz organu podatkowego z uwzględnieniem szczególne

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy