Paweł Daniel

- Administracyjne postępowanie dowodowe książka omawia proces prowadzenia postępowania dowodowego


Administracyjne postępowanie dowodowe

Administracyjne postępowanie dowodowe książka omawia proces prowadzenia postępowania dowodowego

Paweł Daniel

W książce opisano proces prowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zasady, jakimi należy się kierować w trakcie postępowania, oraz wskazuje czynności, które trzeba podjąć w celu uzyskania dowodów od momentu ustalenia źródeł dowodowych aż do weryfikacji zebranego materiału dowodowego. Dowiesz się, jak pod

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Komentarz

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Komentarz

Paweł Daniel

Komentarz do ustawy wdrażającej w życie rządowy program „Rodzina 500 plus”. Autorzy w przystępny sposób przeanalizowali zapisy nowego aktu prawnego, kładąc szczególny nacisk na różnice w stosunku do obowiązujących przepisów regulujących przyznawanie świadczeń na rzecz rodziny. Precyzyjnie omó­wili przesłanki przyznania świadczenia i przedstawili sposób ustalania dochodu w różnorodnych sytuacjach – w rodzinie zastępczej lub tzw. rodzinie patchworkowej, w odniesieniu

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Off

Off

Zalewski Paweł Daniel

Historie w zbiorze OFF na pozór dzieli wszystko – różnorodność miejsc, czasów, tematyki, sposobów narracji, okresów i punktów na kuli ziemskiej, w których powstawały. Łączy je osoba autora i to, że ukazują ludzi w różny sposób naznaczonych przez los i przez to ustawionych na pozycji OFF w stosunku do świata, do społeczeństwa. Na marginesie życia, zepchnięci na boczny tor. Zachowują się irracjonalnie, kompulsywnie, wpadają w pułapkę własnej chuci, przeżywają raz p

Wydawnictwo: Astra

Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Paweł Daniel

Książka szczegółowo opisuje prawa i obowiązki organu administracji publicznej na każdym etapie postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjaśnia, kiedy możliwe jest wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i jakie czynności powinien podjąć organ, którego dotyczy skarga. Pokazuje, w jakich sytuacjach można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów postępowania sądowego i jakie środki dyscyplinujące ma prawo zastosować sąd, aby zmusić organ do wywiązania s

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom