Paweł Wiliński

- Zarys teorii konfliktu w prawie karnym


Prawo karne

Zarys teorii konfliktu w prawie karnym

Paweł Wiliński

Publikacja przedstawia analizę prawa karnego jako narzędzia, które powinno służyć społeczeństwu do efektywnego rozstrzygania konfliktów wywołanych popełnionym przestępstwem. Autor szczegółowo omawia: podstawowe założenia teorii konfliktu w prawie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego materialnego i procesowego; znaczenie procesowej drogi dochodzenia do rozstrzygnięcia konfliktu, która realizując nakazy rzetelnego procesu, ma zapewniać ochronę sprzecznych interesów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dynamika postępowania karnego Materiały do konwersatoriów

Dynamika postępowania karnego Materiały do konwersatoriów Gerecka Żołyńska

Anna Gerecka Żołyńska

Dynamika postępowania karnego. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt II jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego, zainaugurowanego opublikowanym w roku ubiegłym zbiorem kazusów autorstwa dr Anny Gereckiej-żołyńskiej. Zeszyt II prezentuje wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór kazusów związanych z

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Ochrona danych osobowych w praktyce

Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw Standardy krajowe i unijne

Martyna Kusak

W książce przedstawiono, w jaki sposób przepisy o ochronie danych osobowych powinny być stosowane przez organy ścigania (głównie Policję) podczas wykonywania czynności, takich jak: inwigilacja, automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie, przekazywanie danych w ramach współpracy dowodowej w Unii Europejskiej. Prowadzone w pracy rozważania opierają się na.: ustawie z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Wojciech Jasiński

Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć "ciężar dowodu" i "obowiązek dowodzenia"?- Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu?- Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Książka przeznaczona jest dla adwokatów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym

Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym

Paweł Wiliński

Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego zakłada zasadniczą przebudowę modelu funkcjonowania polskiego procesu karnego. Wiąże się z tym szereg obaw i wątpliwości. Niniejsza pozycja stanowi próbę odpowiedzi na część z nich. Omówiono w niej:- sytuację procesową stron w kontradyktoryjnej rozprawie w świetle projektowanych zmian,- wpływ kontradyktoryjności rozprawy na przebieg postępowania przygotowawczego,- gwaran

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podstawy prawa karnego międzynarodowego

Podstawy prawa karnego międzynarodowego

Michał Królikowski

Podręcznik stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym wprowadzenie do prawa karnego międzynarodowego obejmujące zakresem zarówno zagadnienia prawa materialnego, problematykę jurysdykcyjną z zakresu ścigania sprawców najpoważniejszych przestępstw, jak i postępowanie przed międzynarodowymi trybunałami karnymi. Autorzy szeroko wykorzystują w swoich rozważaniach aktualne piśmiennictwo i bieżące orzecznictwo trybunałów międzynarodowych. W przystępny sposób prezentują czytel

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne międzynarodowe

Prawo karne międzynarodowe

Michał Królikowski

Prawo karne międzynarodowe. Wybór źródeł zawiera zestawienie najważniejszych aktów prawnych, orzeczeń i innych dokumentów związanych ze ściganiem zbrodni międzynarodowych, w tym: wyrok Trybunału Norymberskiego, stanowiska oskarżycieli i orzeczenia wydawane przez sądy polskie w sprawach zbrodniarzy hitlerowskich, akty prawne związane ze ściganiem zbrodni międzynarodowych po drugiej wojnie światowej. Istotną część publikacji stanowi wybór orzeczeń Międzynarodowego Trybuna

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym

Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym

Paweł Wiliński

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie zasady prawa do obrony. Wskazuje na jej znaczenie i rzeczywisty zakres. Omawia wyczerpująco nie tylko historyczny rozwój prawa do obrony, ale prezentuje także szerokie tło porównawcze oraz gwarancje wynikające z międzynarodowych aktów prawnych. Autor szczegółowo i wnikliwie analizuje zakres uprawnień oskarżonego wynikających z prawa do obrony, wskazuje na granice prawa do obrony i opisuje sposób ich wytycza

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Międzynarodowy Trybunał Karny International Criminal Court

Międzynarodowy Trybunał Karny International Criminal Court

Jacek Izydorczyk

Międzynarodowy Trybunał Karny jest pierwszym stałym międzynarodowym organem sądowym, powołanym do ścigania i orzekania w sprawach o najcięższe zbrodnie przeciwko prawu humanitarnemu: zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i zbrodnie agresji. Powstanie Międzynarodowego Trybunału Karnego stanowi punkt zwrotny w rozwoju nie tylko prawa międzynarodowego i prawa karnego, ale niewątpliwie także w historii ludzkości. Książka jest pierwszym w Polsce oprac

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy