Piotr Gołaszewski

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Hauser Wierzbowski Beck


Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Hauser Wierzbowski Beck

Duże Komentarze Becka

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności: właściwość i skład sądów administracyjnych, strony – ich zdolności sądowej i procesowej, uczestników postępowania i pełnomocnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz Reiwer Beck

Rafał Reiwer

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309). Zdecydowano, że problematyka ta będzie przedmiotem dwóch odrębnych ustaw, ponieważ przyjęto założenie, że

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Piotr Gołaszewski

W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz dopuszczalność poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów formalnych i fiskalnych związanych ze sporządzaniem oraz wnoszeniem tych środków. Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru właściwego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym komentarz

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym komentarz

Piotr Gołaszewski

Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami. W niniejszym 2. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najno

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie administracyjne i sądowoadministarcyjne Plansze Becka

Postępowanie administracyjne i sądowoadministarcyjne Plansze Becka

Piotr Gołaszewski

Drugie – rozszerzone i uzupełnione – wydanie niniejszych Plansz Becka. Okres od 2009 r., kiedy niniejsze Plansze Becka po raz pierwszy trafiły w ręce Czytelników, charakteryzował się dużą dynamiką zmian prawa procesowego administracyjnego. W drugim wydaniu uwzględniono wszystkie te nowelizacje dokonując niezbędnych uzupełnień i modyfikacji według stanu prawnego na dzień 1.5.2011 r. Uwzględniono ponadto zmiany uchwalone przed tą datą, które wejdą w życie w okresie pó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex

Wróbel Andrzej

Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego. Komentarz wzbogacony zostanie o szczegółową bibliografię postępowania administracyjnego z lat 1927-2013. Komentarz przeznaczony jest dla sędziów i radców prawnych, jak również osób stosujących w codziennej pracy przepisy komentowanej ustaw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak

Roman Hauser

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. W komentarzu znajdziesz praktyczne omówienie takich zagadnień jak: - postępowanie przed organami administracyjnymi, - postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem

Piotr Gołaszewski

Książka autorstwa Gołaszewski Piotr omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami. Wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, dopuszczalności poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymog

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Hauser Roman

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy, które zostały wprowadzone: - ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany dostosowujące, mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji. Chodzi między innymi o wp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck