Piotr Hofmański

- Proces karny zarys systemu Waltoś


Proces karny zarys systemu Waltoś

Proces karny zarys systemu Waltoś

Piotr Hofmański

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne, a także bogate zestawienia li

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

System Prawa Karnego Procesowego Tom 6

System Prawa Karnego Procesowego Tom 6

Piotr Hofmański

Główną ideą Systemu, zgodnie z charakterem tego wielotomowego cyklu publikacji, jest zebranie dotychczasowego dorobku literatury i po części orzecznictwa dotyczącego polskiego procesu karnego. Z drugiej jednak strony, Autorzy musieli zaprezentować własne poglądy w opisywanej materii. Pewien wkład we wzbogacenie opisanej tu problematyki wniósł także ustawodawca, dokonując w ostatnich latach licznych nowelizacji polskiej procedury karnej, w tym "wielkiej reformy", która weszła w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

Piotr Hofmański

Książka niniejsza, choć w lej tytule figuruje wyraz "metodyka", nie aspiruje do roli opracowania, które miałoby kogokolwiek "nauczać" przedmiotu określonego mianem prawidłowego sądzenia. Próbowaliśmy jedynie zestawić swoiste kompendium zasad, które mogą się okazać przydatne przy pełnieniu służby przez sędziów orzekających w sprawach karnych. Ponieważ jednak omówienie wszystkich zagadnień istotnych w codziennej pracy sędziego było wręcz niemożliwe ograniczyliśmy się

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296

Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296

prof. dr hab. Piotr Hofmański

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296. Tom I, wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących naczelne zasady procesu karnego, właściwość i skład sądu, status stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli społecznych oraz czynności procesowe, dowody i stosowanie środków przymusu. Dzieło uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany włącznie z nowelizacją wprowadzoną ustawą z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Obok wyczerpującego omów

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania karnego Tom 2 Komentarz do artykułów 297 - 467

Kodeks postępowania karnego Tom 2 Komentarz do artykułów 297 - 467

Piotr Hofmański

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297-467. Tom II obejmuje komentarz do przepisów regulujących postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowanie odwoławcze. Dzieło uwzględnia zmiany, które zaszły w unormowaniach prawnych tych instytucji z jednoczesnym porównaniem do uprzednio obowiązującej regulacji Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. i przytoczeniem aktualnego orzecznictwa oraz nowych poglądów doktryny.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467

Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467 Tom 2

Piotr Hofmański

Wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących przebieg postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego. Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając dokładnej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone w Dziale VII, VIII i IX KPK, począwszy od zmiany samych już celów postępowania przygotowawczego, przez modyfikacje dotyczące zażaleń, aż po nowelizację zakazu reformationis in pius w razie przekazania sp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Węzłowe problemy procesu karnego

Węzłowe problemy procesu karnego

Piotr Hofmański

W publikacji zamieszczono blisko 100 opracowań zgłoszonych na krakowski zjazd katedr postępowania karnego w 2008 r. i wygłoszonych tam w ramach dwóch sesji plenarnych oraz czternastu panelowych. Udział licznych przedstawicieli nauki procesu karnego, jak i znamienitych reprezentantów praktyki wymiaru sprawiedliwości, zapewnił wszechstronność prezentowanych spojrzeń. Opublikowane wystąpienia poświęcono rozmaitym zagadnieniom prawa karnego procesowego - zarówno teoretycznym, jak i p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 393.489ms