Piotr Hofmański

- Proces karny zarys systemu Waltoś


ksiazka-proces-karny-zarys-systemu-2017.jpg

Proces karny zarys systemu Waltoś

Piotr Hofmański

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empiry

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 72.59 zł 89

system-prawa-karnego-tom6.jpg

System Prawa Karnego Procesowego Tom 6

Piotr Hofmański

Główną ideą Systemu, zgodnie z charakterem tego wielotomowego cyklu publikacji, jest zebranie dotychczasowego dorobku literatury i po części orzecznictwa dotyczącego polskiego procesu karnego. Z drugiej jednak strony, Autorzy musieli zaprezentować własne poglądy w opisywanej materii. Pewien wkład we wzbogacenie opisanej tu problematyki wniósł także ustawodawca, dokonując w ostatnich

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

praca-sedziego-karnych-2011.jpg

Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

Piotr Hofmański

Książka niniejsza, choć w lej tytule figuruje wyraz "metodyka", nie aspiruje do roli opracowania, które miałoby kogokolwiek "nauczać" przedmiotu określonego mianem prawidłowego sądzenia. Próbowaliśmy jedynie zestawić swoiste kompendium zasad, które mogą się okazać przydatne przy pełnieniu służby przez sędziów orzekających w sprawach karnych. Ponieważ jednak omówienie wszyst

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

kpk-2011-komentarz-4.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296

prof. dr hab. Piotr Hofmański

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296. Tom I, wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących naczelne zasady procesu karnego, właściwość i skład sądu, status stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli społecznych oraz czynności procesowe, dowody i stosowanie środków przymusu. Dzieło uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany włącznie z noweliza

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-28052-3_1.jpg

Kodeks postępowania karnego Tom 2 Komentarz do artykułów 297 - 467

Piotr Hofmański

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297-467. Tom II obejmuje komentarz do przepisów regulujących postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowanie odwoławcze. Dzieło uwzględnia zmiany, które zaszły w unormowaniach prawnych tych instytucji z jednoczesnym porównaniem do uprzednio obowiązującej regulacji Kodeksu postępowania

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kpk-2011-karnego.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467

Piotr Hofmański

Wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących przebieg postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego. Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając dokładnej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone w Dziale VII, VIII i IX KPK, począwszy od zmiany samych już celów postępowania przygotowawczego, przez modyf

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

WOLT-3710_1.jpg

Węzłowe problemy procesu karnego

Piotr Hofmański

W publikacji zamieszczono blisko 100 opracowań zgłoszonych na krakowski zjazd katedr postępowania karnego w 2008 r. i wygłoszonych tam w ramach dwóch sesji plenarnych oraz czternastu panelowych. Udział licznych przedstawicieli nauki procesu karnego, jak i znamienitych reprezentantów praktyki wymiaru sprawiedliwości, zapewnił wszechstronność prezentowanych spojrzeń. Opublikowane wystąp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska