Piotr Zakrzewski

- Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534


Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Piotr Zakrzewski

Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania;- analiza najistotniejszych problemów spornych w doktrynie i judykaturze ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych;- ukazanie ewolu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

CEIDG

CEIDG Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Komentarz

Grzegorz Kozieł

W Komentarzu zostały omówione zagadnienia, które dotyczą materii prawa gospodarczego regulowanej pięcioma ustawami z 6.3.2018 r. wchodzącymi do pakietu tzw. „Konstytucji Biznesu". Publikacja koncentruje się na trzech z nich, tj.: ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zag

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

Piotr Zakrzewski

Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami komentarza są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także wskazują pożądan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Status prawny członka społdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich

Status prawny członka społdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich

Piotr Zakrzewski

Niniejsza monografia jest studium traktującym o statusie prawnym członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, przez które należy rozumieć dwa stosunki prawne powstałe wwyniku kolejno zawartych po sobie umów o budowę i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Z uwagi na ich podobieństwo do innych relacji łączących członka i spółdzielnię mieszkaniową, np. powstałych w wyniku zawarcia umowy o budowę z członkiem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska