Piotr Zimmerman

- Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman


Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman

Piotr Zimmerman

Powyższe opracowanie zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezal

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Rafał Sura

Kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.). Znowelizowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15.5.2014 r. ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Małgorzata Brzozowska

Książka przeznaczona jest zarówno dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków, firm leasingowych. Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczes

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska