Piotr Zimmerman

- Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman


Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman

Piotr Zimmerman

W komentarzu do prawa upadłościowego i naprawczego omówiono najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), które wchodzą w życie 24.3.2020 r. oraz 1.12.2020 roku. Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) i wyczerpująco omawia: zasad

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pomocy publicznej

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Komentarz Regulacje Covid19

Piotr Zimmerman

Komentarz jako pierwszy na rynku szczegółowo omawia ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Druk sejmowy Nr 300), będącą odpowiedzią ustawodawcy na skutki gospodarcze epidemii Covid-19. Przedmiotowa ustawa jest elementem realizacji rządowego programu mającego na celu umożliwienie wsparcia ze środków publicznych procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach zmagających się z problemami finansowymi. Przyspieszone prace leg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Rafał Sura

Kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.). Znowelizowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15.5.2014 r. ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Małgorzata Brzozowska

Książka przeznaczona jest zarówno dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków, firm leasingowych. Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczes

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska