Podręcznik prawo

- Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie podstawowe pojęcia instytucje prawa administracyjnego


Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie podstawowe pojęcia instytucje prawa administracyjnego

Podręcznik prawo

Książka z prawa administracyjnego omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.:- pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego, władzy dyskrecjonalnej, publicznych praw podmiotowych, sankcji, dóbr publicznych;- zasady demokratycznego państwa prawnego, ochrony godności człowieka, legalności, proporcjonalności, jawności, dobrej administracji;- źródła prawa administracyjnego i jego wykładnię. W ksi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Proces karny Skorupka

Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Dagmara Gruszecka

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;- przebieg postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach;- źródła i systemowość prawa karnego procesowego;- formy, model i konstrukcję procesu karnego;- jego wszczęcie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Janusz Borkowski

W książce zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W 16. wydaniu książki zosta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lachowski

Jerzy Lachowski

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych. W czwartym wydaniu książki Prawo karne Zarys problematyki omówiono nowe typy przestępstw wprowadzone przez ustawodawcę, a także najważn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Sztuka manipulacji Stelmach

Sztuka manipulacji Stelmach

Jerzy Stelmach

Sztuka manipulacji Stelmach. Manipulujemy innymi z różnych powodów. Chociażby dlatego, że niektórzy nie potrafią postępować inaczej, będąc z natury ludźmi złymi, noszącymi w sobie jakąś „pierwotną urazę”. W swoim działaniu kierują się przede wszystkim emocjami negatywnymi, w szczególności zawiścią, strachem oraz poczuciem niższości.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ubezpieczenia społeczne Repetytorium

Ubezpieczenia społeczne Repetytorium

Grażyna Szyburska Walczak

W książce o ubezpieczeniach społecznych w zwięzły i przystępny sposób omówiono zagadnienia dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń z niego przysługujących, a także świadczeń o charakterze zaopatrzeniowym wypłacanych przez ZUS. Obecne, trzecie wydanie książki, uwzględnia istotne zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych, które zostały wprowadzone w latach 2016–2019, oraz najnowsze akty prawne regulujące tę dziedzinę, włącznie z ustawami: o pracowniczyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kryminologia Brunon Hołyst

Kryminologia Brunon Hołyst podręcznik akademicki o doktrynach kryminologicznych, współczesnej kryminologii, porównawczej oraz profilaktyki

Brunon Hołyst

Podręcznik akademicki z kryminologii, który służy studentom i praktykom niemal 40 lat, poza aktualizacją danych statystycznych zawiera nowe treści dotyczące m.in. doktryn kryminologicznych, problemów współczesnej kryminologii, kryminologii porównawczej oraz profilaktyki. Zachowano układ książki i jej konwencję, rozszerzono bibliografię oraz zaktualizowano okienka problemowe. Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Baran

Podręcznik prawo

Podrecznik prawniczy w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Książka uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności:monitoringu pracowniczego,zrzeszania się w związkach zawodowych,nowych uprawnień związków zawodowych. Publikacja s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Pazdan wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce

Maksymilian Pazdan

Podręcznik z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Oprócz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. w książce uwzględniono kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne. Najważniejsze z nich - rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. - jest obecnie głównym źródłem prawa w zakresie spraw spadkowych. Unormowano w nim: - jury

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy Liszcz

Prawo pracy Liszcz

Teresa Liszcz

Książka z prawa pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.:- definicji pracownika młodocianego,- szczególnej ochrony zdrowia kobiet w pracy,- zatrudniania pracowników tymczasowych. Atutem książki Prawo pracy są wyczerpujące odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza uwzględniająca aktualne poglądy nauki prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz współczesne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 416.860ms