Poradniki kadrowe

- Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych


Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych

Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych

Lewandowski Tomasz

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą: – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania, – wynagrodzenia prowizyjnego, – wypłacan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Emerytury i renty

Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Poradniki kadrowe

Książka to kompendium dla dla pracowników obsługujących sprawy kadrowe w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce. Książka kompleksowo omawia warunki wymagane do przyznania emerytury lub renty, w tym:- renty wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej,- świadczenia przedemerytalnego,- emerytury pomostowej,- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.Przedstawiono także zasady ustalania wysokości tych świadczeń oraz możliwości ich przeliczenia. Zrozumienie tego u

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk

Dokumentacja pracownicza 2019 Przewodnik po zmianach ze wzorami

Maria Sobieska

W nowej dokumentacji pracowniczej w 2019 roku omówiono najnowsze zmiany przepisów prawa pracy i przybliżono ich praktyczne zastosowanie w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i przetwarzania danych osobowych w wybranych procesach HR. W pierwszej części książki przedstawiono, w jakich podstawowych obszarach HR następuje przetwarzanie danych i w jakich momentach tych procesów tworzy się dokumentację pracowniczą. Autorka skupiła się na analizie obszarów działań, które w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce

Agnieszka Ślązak

Książka przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz wypłatą tych świadczeń. Opracowanie zostało zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami, wyjaśniającymi m.in.: jak obliczyć okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego i jego wysokość, jeśli pracownica w czasie urlopu rodzicielskiego pracuje u swojego pracodawcy, jak ustalić pod

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy

Prawo pracy dla małych i średnich firm

Poradniki kadrowe

Publikacja stanowi przekrojowy poradnik prawa pracy, omawiający przepisy oraz przedstawiający wzory dokumentów obowiązujące i stosowane przez małych i średnich pracodawców od 1.01.2019 r. Uwzględnia zasady dotyczące regulaminów wewnątrzzakładowych, monitoringu i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w związku z RODO, zatrudniania cudzoziemców oraz przepisy dotyczące delegowania pracowników, które będą obowiązywały od 30.07.2020 r. Autorka prezentuje normy zarówno indywi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne

Poradniki kadrowe

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Od 1.01.2020 r. tworzeniem PPK zajmą się firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 r. – te zatrudniające od 20 do 49 osób. Pozostali pracodawcy, w tym sektor budżetowy, będą musieli stosować przepisy ustawy o PPK od 1.01.202

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe Poradnik dla pracodawców

Magdalena Miąsek

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła na pracodawców nowe obowiązki, m.in. w zakresie zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, obliczania i dokonywania należnych wpłat do PPK, a także obowiązki informacyjne i związane z obsługą administracyjną programu. Poradnik w przystępny sposób pokazuje, jak krok po kroku zreali

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

Poradniki kadrowe

W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem interpretacji przepisów prawa prezentowanej przez ZUS i sądy. Poszczególne zagadnienia zostały zilustrowane wieloma przykładami i wzorami wypełnionych formularzy ubezpieczeniowych. Autor uwzględnił najważniejsze zmian

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2

Barbara Tomaszewska

W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odliczeń z wynagrodzeń, rozliczania świadczeń przysługujących z ZFSŚ, rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, rozliczania przychodów ze stosunków cywilnoprawnych a także rozliczania wynagrodzeń pracowników delegowanych do p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2019

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2019

Lewandowski Tomasz

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą: – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania, – wynagrodzenia prowizyjnego, – wypłacan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska