Prus Anna

- Prawo zamówień publicznych


Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Prus Anna

Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zmianami. Publikacją będą przede wszystkim zainteresowane osoby pracujące w jednostkach sektora finansów publicznych, innych państwowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także inne podmioty korzystające ze wsparcia środków publicznych biorące udział w przetargach o

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 0.00 zł 0

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe

Prus Anna

Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego , Rady WE oraz konwencje, dot. m. in. zobowiązań, spadków, wypadków drogowych oraz opieki i kurateli. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientac

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 14.27 zł 13.9

Ochrona Własności Intelektualnej i prawo prasowe

Ochrona Własności Intelektualnej i prawo prasowe

Prus Anna

Broszura stanowi zbiór przepisów niezbędnych do kompleksowego zapoznania się z przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Na zawartość publikacji składają się najnowsze teksty jednolite, wraz ze zmianami, następujących ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej oraz prawo prasowe. Pozycja przeznaczona jest dla studentów i p

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 14.27 zł 13.9

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych

Prus Anna

Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny. Publikacja przeznaczona m.in. dla studentów i praktyków prawa, administracji, finansów, a także pracowników jednostek sektora publicznego. Łatwą orientację w materiale umożliwi

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 15.31 zł 14.9

Taryfikator mandatów i punktów karnych

Taryfikator mandatów i punktów karnych

Prus Anna

Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów karnych zawiera aktualny wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wydanie zawiera także przepisy doty

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 15.97 zł 17.9

Prawo upadłościowe broszura

Prawo upadłościowe broszura

Prus Anna

Publikacja zawiera teksty jednolite ustaw. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz.

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 12.41 zł 13.9

Kodeks Wykroczeń

Kodeks Wykroczeń

Prus Anna

Kodeks wykroczeń – broszura zawierająca najważniejsze ustawy dotyczące prawa wykroczeń. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Kodeks został opracowany przez by

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 13.25 zł 12.9

Ordynacja Podatkowa

Ordynacja Podatkowa

Prus Anna

Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Zbiór zawiera przypisy o ostatnich i planowanych zmianach prawnych. Łatwą orientację w ma

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 0.00 zł 0

Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych

Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych

Prus Anna

Publikacja zawiera aktualne, z uwzględnieniem gruntownych zmian, teksty ustaw: - Prawo o ustroju sądów powszechnych; - ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz - ustawę o Sądzie Najwyższym, która wejdzie w życie w dniu 3 kwietnia 2018 r. W publikacji zamieszczono również przepisy zmieniające ww. ustawy, co pozwoli na śledzenie zmian, które aktualnie zachodzą. Poprzez system

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 12.41 zł 13.9

Kodeks drogowy

Kodeks drogowy

Prus Anna

Opracowanie zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami wraz ze zmianami, a także najważniejsze przepisy wykonawcze do ww. ustaw. Studiując publikację czytelnik uzyska informację m. in. na temat zasad ruchu drogowego, znaków drogowych, czy odpowiedzialności kierowców za wykroczenia w przedmiotowym zakresie. Pozycja przeznaczona jest

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 30.70 zł 29.9