Przemysław Kabalski

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości


ustawa-rachunkowosc-2016mssf.jpg

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Przemysław Kabalski

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analiz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość