Radecki Wojciech

- Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz


Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody  Komentarz

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz

Daria Danecka

Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, urzędników, gmin, powiatów i województw a także Samorządowych Kolegi Odwoławczych, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska czy organizacji ekologicznych. Praktyczny komentarz do art. 78–90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o ochronie przyrody Komentarz

Ustawa o ochronie przyrody Komentarz

Radecki Wojciech

Obecne piąte wydanie ukazuje się po dwóch latach od poprzedniego. Ustawa o ochronie przyrody była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Zmiany te dotknęły przede wszystkim rozdziału 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień, który był zmieniany kolejno ustawami z 16 grudnia 2016 r., 11 maja 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 r. Nowelizacje dotyczyły również kilku przepisów o parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także niezwykle ważnych przepisów art. 118-118b znowelizowanych no

Wydawnictwo: Difin

Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski Czech i Słowacji

Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji

Habuda Adam

W książce ukazane zostały różnice między ochroną środowiska a ochroną przyrody oraz wzajemne umiejscowienie tych dziedzin regulacji prawnej. Potocznie te pojęcia są utożsamiane. Jednak prawo ochrony przyrody wykracza tylko poza czystą ochronę, w jaki sposób sugerowałaby nazwa. Za podstawę badań autorzy przyjmują trzy systemy prawne, z jednej strony odrębne, a z drugiej połączone oddziaływaniem prawa UE i międzynarodowego.

Wydawnictwo: Difin

Ustawy o ochronie zwierząt Komentarz

Ustawy o ochronie zwierząt Komentarz

Radecki Wojciech

Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: – z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, – z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny, w tym szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rytualnego uboju zwierząt. Autor przedstawia problematykę ochrony zwierząt na szerokim tle prawa ochrony środowiska i przyrody, prawa łowieckiego i rybackiego, ma

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Ustawy: o ochronie zwierząt o doświadczeniach na zwierzętach - z komentarzem

Ustawy: o ochronie zwierząt o doświadczeniach na zwierzętach - z komentarzem

Radecki Wojciech

Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach; ich połączenie w jednym tomie uzasadnione jest tym, że problematyka doświadczeń na zwierzętach stanowi fragment większej całości, jaką jest ochrona zwierząt. W komentarzu znajdują się uwagi do kolejnych artykułów obydwu ustaw wyjaśniające ich treść, a także - w niezbędnym zakresie - odwołanie do przepisów wykonawczych oraz regulacji prawnych znajdu

Wydawnictwo: Difin

Ustawy o ochronie zwierząt o doświadczeniach na zwierzętach z komentarzem

Ustawy: o ochronie zwierząt, o doświadczeniach na zwierzętach - z komentarzem

Radecki Wojciech

Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach; ich połączenie w jednym tomie uzasadnione jest tym, że problematyka doświadczeń na zwierzętach stanowi fragment większej całości, jaką jest ochrona zwierząt. W komentarzu znajdują się uwagi do kolejnych artykułów obydwu ustaw wyjaśniające ich treść, a także - w niezbędnym zakresie - odwołanie do przepisów wykonawczych oraz regulacji prawnych znajdu

Wydawnictwo: Difin

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie przyrody

Radecki Wojciech

Obecne czwarte wydanie ukazuje się po czterech latach od poprzedniego. W czasie dzielącym te wydania ustawa o ochronie przyrody była kilkanaście razy nowelizowana. Szczególnie znaczące były dwie nowelizacje przeprowadzone: - ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która dostosowała liczne przepisy, w tym zawarte w ustawie o ochronie przyrody, do wymagań Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, - ustawą z 25 czerwc

Wydawnictwo: Difin

Polskie prawo leśne

Polskie prawo leśne

Danecka Daria

Publikacja poświęcona jest podstawowym konstrukcjom polskiego prawa leśnego. Punkt centralny tej dziedziny regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak istotne dla leśnictwa unormowania znajdują się także w innych aktach prawnych. Autorzy postulują zmiany w ustawodawstwie – od ustawy o lasach ku ustawie Prawo leśne, który to akt powinien objąć to, co jest teraz niepotrzebnie rozproszone w wielu innych aktach. Autorzy omawiają instytucje prawne służące ochronie la

Wydawnictwo: Difin

Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentarz

Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentarz

Radecki Wojciech

W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt. W książce m.in.: - przedstawiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, - zaprezentowano model postępowania z odpadami komunalnymi, którego najważniejszą

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o odpadach Komentarz Radecki

Ustawa o odpadach Komentarz Radecki

Radecki Wojciech

Publikacja z 2013 roku jest pierwszym komentarzem do nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach określającej obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie, a także organów administracji publicznej. Regulacja wprowadza nowe definicje oraz wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi, jak również szereg nowych rozwiązań prawnych, w tym przede wszystkim podkreślających konieczność zap

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska