Rafał Adamus

- Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1 Adamus


Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1 Adamus

Rafał Adamus

W przeciwieństwie do wcześniejszego zbioru referatów „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.0" w tym wydaniu dobór referatów ma na celu zaprezentowanie szerokiego i różnorodnego spektrum problemów z zakresu teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, odnoszonych również do innych dziedzin i gałęzi prawa i szeroko rozumianego życia społecznego. I tak, w szczególnośc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

Upadłość konsumencka Komentarz

Komentarze Becka

Komentarz do upadłości konsumenckiej stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) oraz ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 623). Prezentowana pozycja zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych dotyczących upadłości konsumenckiej od ost

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Rafał Adamus

Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;- zasadą dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;- skutkami ogłoszenia upadłości;- zasadą umarzania zobowiązań upa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Rafał Adamus

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością (w przypadku restrukturyzacji) a jego wierzycielami. Niniejszy komentarz do Prawa upadłościowego ma na celu możliwie jak najszersze pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH KOMENTARZ

EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH KOMENTARZ

Rafał Adamus

Instytucja europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych liczy sobie ponad dwadzieścia lat. Stanowi ona pierwszą ponadnarodową konstrukcję przeznaczoną dla użytku prywatnoprawnego wprowadzoną przepisami prawa europejskiego. EZIG wyprzedza spółkę europejską (societas europaea) i spółdzielnię europejską (societas cooperativa eu-ropaea). Na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego według danych na dzień 14.12.2005 r. zarejestrowanych było 1598 aktywnych zgrupowań (źród

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Upadłość konsumencka Komentarz do ustawy

Upadłość konsumencka Komentarz do ustawy

Rafał Adamus

Komentarz oprócz, podstawowych zagadnień z związanych z tematyką upadłości konsumenckiej zawartych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, omawia zmiany wprowadzone do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie rozszerzenia podmiotów wpisywanych z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość a także o wykreślenie z urzędu z rejestru tych osób jeżeli ich zobowiązania zostały

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck