Rafał Woźniak

- Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych


Prawo papierów wartościowych

Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

Rafał Woźniak

W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa papierów wartościowych, takie jak: pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, przenoszenie praw z papierów wartościowych, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe), towarowe papiery wartościowe (konosamenty i dowody składowe), udziałowe papiery wartościowe (akcje i certyfikaty inwestycyjne), regulacje

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska