Robert Suwaj

- Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD


Wydawanie decyzji administracyjnych

Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD

Robert Suwaj

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na postępowaniu przed organem pierwszej instancji.Książka zawiera ponad 60 wzorów pism w

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Robert Suwaj

Książka ze wzorami pism i dokumentów stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, powołanie podstawy prawnej oraz wszechstronne uzasadnienie. Prezentują przykłady działania organów administracyjnych oraz przedstawiają modelowe rozwiąz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie administracyjne 2020 Kazusy i Ćwiczenia

Postępowanie administracyjne 2020 Kazusy i Ćwiczenia

Robert Suwaja

Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe i kompleksowe ujęcie zagadnień postępowania administracyjnego przy wykorzystaniu najnowszego dorobku nauki prawa o postępowaniu administracyjnym oraz praktyki orzeczniczej, zarówno organów administracji publicznej, jak i Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Układ podręcznika został pomyślany tak, aby stanowił on podręczne narzędzie do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu postępowanie administracyjne i z

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Judycjalizacja postępowania administracyjnego

Judycjalizacja postępowania administracyjnego

Robert Suwaj

Przedmiotem monografii jest próba kompleksowego zbadania procesu judycjalizacji postępowania administracyjnego, rozumianej jako jego formalizowanie oraz wprowadzanie do postępowania administracyjnego wzorców pochodzących z procedur sądowych. Autor dokonuje analizy zakresu judycjalizacji postępowania administracyjnego, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy stanowi on obecnie rzetelny system gwarancji procesowych, pozwalających na osiągnięcie stanu sprawiedliwości proceduralnej ? Anali

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska