Roman Dziczek

- Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych


Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Roman Dziczek

Komentarz jest aktualnym i praktycznym przewodnikiem po ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu uwzględniono też przepisy ogólne ustawy – Prawo spółdzielcze z 1982 r., które odnoszą się do spółdzielczości mieszkaniowej oraz przepisy ustawy o własności lokali, w szczególności w zakresie, w jakim przepisy o autonomicznym zarządzaniu spółdzielczym odsyłają do przepisów tej ustawy. W książce Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości

Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości

Roman Dziczek

Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości to monografia, która zawiera omówienie przepisów prawa materialnego odnoszących się do praw i roszczeń dotyczących nabycia własności nieruchomości – ustawowych i umownych, ochrony własności, rozgraniczenia, zarządzania nieruchomością wspólną, w tym we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych, zniesienia współwłasności nieruchomości, a także innych uprawnień właścicieli (współwłaścici

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe

Roman Dziczek

Komentarz jest kolejną pozycją autorstwa sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Romana Dziczka, wpisującą się w szeroko rozumianą problematykę prawa mieszkaniowego. Jej tematyka dotyka ogromnej liczby ludzi w Polsce, którzy korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym w postaci tzw. najmu okazjonalnego oraz ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowan

Wydawnictwo: LexisNexis Polska