Rup Wojciech

- Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych


Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Augustowska Maria

Wysyłka komentarza od 23.01.2020 roku. Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zak

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 303.40 zł 367.5

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk

Rup Wojciech

Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:­ gospodarka majątkiem trwałym,­ majątek obrotowy,­ gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe,­ rozrachunki i zaan

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza. Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej. Wnikliwy komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetow

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wojciech Rup

Ksiáæka ze wzorami ksiégowañ jest niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:­ gospodarka majątkiem trwałym,­ majątek obrotowy,­ gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe,­ rozrachunki i za

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Rup Wojciech

Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie),- szczegółowo charakteryzuje poszczególne części sprawozdania, wzbogacając komentarz podpowiedziami z praktyki,- omawia sporządza

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Rup Wojciech

Najnowsze wydanie książki ze sprawozdania finansowego za 2016 rok uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości związane z:- likwidacją kategorii strat i zysków nadzwyczajnych, a co za tym idzie wprowadzeniem nowego układu rachunku zysków i strat - klasyfikowaniem podmiotów sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a obowiązujące przy sporządzaniu tych sprawozdań za 2016 w jednostkach sektora finansów publicznych. Dodatkowo książka została wzbogacona o nowe komentarze

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do planu kont Augustowska Rup

Komentarz do planu kont Augustowska Rup 2020

Augustowska Maria

Komentarz dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej uwzględnia zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku! Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);- rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 0.00 zł 0

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska ODDK

Augustowska Maria

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza. Podstawowe narzędzie pracy dla skarb

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych

Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych

Rup Wojciech

Książka polecana dla służb finansowo-księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek sektora finansów publicznych działających w formie osób prawnych. Całościowe omówienie problematyki ujęcia w księgach rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych operacji związanych z nieruchomościami.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Rup Wojciech

Najnowsze wydanie uzupełnione zostało o nowe komentarze i interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem opisu związków sprawozdań finansowych ze sprawozdaniami budżetowymi. Te nowe komentarze dotyczą odniesień i porównań sprawozdań finansowych do przepisów i zasad rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK