Rup Wojciech

- Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – uprawnienia do wykonania wydatków budżetowych – procedury wydatkowania środków i ich ewidencja – kontrola i odpowiedzialność dyscyplinarna za przekroczenie uprawnień


KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA PAŃSTWOWYCH I SAMORZJEDWYD10

Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – uprawnienia do wykonania wydatków budżetowych – procedury wydatkowania środków i ich ewidencja – kontrola i odpowiedzialność dyscyplinarna za przekroczenie uprawnień

Rup Wojciech

Wydatki budżetowe są w większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych głównym zagadnieniem ich gospodarki finansowej. Wykonanie wydatków budżetowych jest zagadnieniem wieloaspektowym, wymagającym wiedzy z wielu różnych dziedzin. W publikacji przedstawiono pełen zakres problemów związanych z wykonywaniem wydatków budżetowych – od organizacji gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych, poprzez procedury wydatkowania środków, aż do kontroli wydatków i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do planu kont

Komentarz do planu kont 2021

Augustowska Maria

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska 2021 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Augustowska Maria

Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk

Rup Wojciech

Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:­ gospodarka majątkiem trwałym,­ majątek obrotowy,­ gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe,­ rozrachunki i zaan

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych

Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych

Rup Wojciech

Całościowe omówienie problematyki ujęcia w księgach rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych operacji związanych z nieruchomościami. Autor, ceniony specjalista, szczegółowo omawia: zasady gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz nieruchomościami osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; ewidencję księgową nieruchomości, ich wycenę oraz amortyzację i umorzenie; problemy związane z ujęciem w księgach:

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza. Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej. Wnikliwy komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetow

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wojciech Rup

Ksiáæka ze wzorami ksiégowañ jest niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:­ gospodarka majątkiem trwałym,­ majątek obrotowy,­ gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe,­ rozrachunki i za

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Rup Wojciech

Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie),- szczegółowo charakteryzuje poszczególne części sprawozdania, wzbogacając komentarz podpowiedziami z praktyki,- omawia sporządza

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Rup Wojciech

Najnowsze wydanie książki ze sprawozdania finansowego za 2016 rok uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości związane z:- likwidacją kategorii strat i zysków nadzwyczajnych, a co za tym idzie wprowadzeniem nowego układu rachunku zysków i strat - klasyfikowaniem podmiotów sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a obowiązujące przy sporządzaniu tych sprawozdań za 2016 w jednostkach sektora finansów publicznych. Dodatkowo książka została wzbogacona o nowe komentarze

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do planu kont Augustowska Rup

Komentarz do planu kont Augustowska Rup 2021

Augustowska Maria

Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK