Sebastian Gajewski

- Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów


Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów

Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów

Sebastian Gajewski

Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w życie znaczący pakiet zmian w ustawach samorządowych (ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa), wprowadzony ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niek

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz

Sebastian Gajewski

Komentarz został przygotowany specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, którzy wydają decyzje w trybie KPA. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oznacza wielką zmianę dla wszystkich organów administracji publicznej, których działalność jest regulowana przez tę ustawę. Dlatego ważne jest praktyczne zaprezentowanie wykładni jej przepisów, przykładów ich prawidłowego zastosowania, a także – wzorów pism, które będą wydawane na ich podstawie.W ks

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Anna Brzezińska

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla jednostek pomocy społecznych zmian dokonanych przez tzw. „specustawę VAT”, która wprowadziła obowiązek (od 1.1.2017 r.) centralizacji rozliczeń VAT,- nawiązuje do wydanej w dniu 22 maja 2017 r. interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej w zakresi

Wydawnictwo: C.H. Beck

Ustawy samorządowe Komentarz

Ustawy samorządowe Komentarz

Ustawy w praktyce

Komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Komentarz ten stanowi pierwsze na rynku opracowanie, które zawiera szczegółową analizę wszystkich zmian do ustaw samorządowych wchodzących w życie w 2018 r., ze szczegól

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo o zgromadzeniach Komentarz

Prawo o zgromadzeniach Komentarz

Sebastian Gajewski

Komentarz stanowi jedyny na rynku komentarz do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Uwzględnia nowelizację wprowadzającą tzw. zgromadzenia cykliczne oraz wniosek Prezydenta RP o zbadanie jej zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki: - poznanie pełnej treści konstytucyjnej wolności zgromadzeń;- poznanie zasad i trybów organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń;- rozróżnienie typ

Wydawnictwo: C.H. Beck

Programy rządowe Studium administracyjnoprawne

Programy rządowe. Studium administracyjnoprawne

Sebastian Gajewski

Przedmiotem monografii jest analiza teoretycznych i prawnych problemów związanych z planowaniem w administracji publicznej, w zwłaszcza rządowej, przeprowadzona na podstawie badań empirycznych oraz uzupełniona obszernym omówieniem programów rządowych ustanawianych przez Radę Ministrów. Autor bada i omawia cechy i charakter prawny programów rządowych oraz wybrane szczegółowe zagadnienia ich ustanawiania i realizacji. Formułuje także generalną ocenę praktyki i ram prawnych wydaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego