Sebastian Kowalski

- Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW


Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW

Sebastian Kowalski

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz art. 95–102a ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.), które regulują postępowanie mandatowe. W komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników

Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych

Sebastian Kowalski

Prezentowana publikacja stanowi omówienie pozakodeksowych przepisów karnych, typizujących wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz został podzielony na 7 części, dotyczących przepisów karnych zawartych w 26 ustawach szczególnych, typizujących wykroczenia związane z: ochroną podstawowych praw osób zatrudnionych; zatrudnianiem na statkach; zatrudnianiem cudzoziemców i działaniem agencji zatrudnienia; zabezpieczenie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Sebastian Kowalski

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W publikacji omówiono zagadnienia związane z:- kryminalizacją fałszerstw fakturowych,- obowiązkiem zapłaty kwoty podatku od

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW

Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW

Komentarze Becka

Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW. Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz art. 95–102a ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.), które regulują postępowanie mandatowe.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

Sebastian Kowalski

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która kompleksowo przedstawia tę tematykę, łącząc aspekty teoretyczne i praktyczne. Rozważania w głównej mierze dotyczą niedopuszczalnych form w zatrudnianiu cywilnoprawnym i samozatrudnianiu, roli organów kontrolnych, a także przeciwdziałania niedozwolonym praktykom. Materiał zawarty w książc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska